Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním tejto webstránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.   Súhlasím   Informácie o cookies
Biopedia logo

Autozómová dedičnosť

Autozómová dedičnosť je dedičnosť viazaná na autozómy, čo sú všetky chromozómy okrem pohlavných chromozómov.

Pre označovanie génov sa používajú písmenové znaky. Dominantná alela je označovaná veľkým písmenom a recesívna malým písmenom. Alternatívne sa môže dominantná alela značiť znamienkom +:

Tab. Alely autozómových lokusov
homozygot dominantný AA ++ a+a+
heterozygot Aa +a a+a
homozygot recesívny aa aa aa

Červená farba kvetu je u hrachu (Pisum sativum) podmienená dominantným génom F, biela farba jeho recesívnou alelou f. Napíšte schému kríženia medzi hrachom s červenými kvetmi a hrachom s bielymi kvetmi po F2 generáciu.

Tab. Schéma kríženia pri úplnej dominancii

P × P:
červený kvet
FF
biely kvet
ff
gaméty:
F
f
F1:
červený kvet
Ff
F f
F červený kvet
FF
červený kvet
Ff
f červený kvet
Ff
biely kvet
ff

F2: 3 : 1
(fenotyp)

V prípade úplnej dominancie nie je možné určiť genotyp heterozygota pozorovaním fenotypu, pretože heterozygot aj dominantný homozygot sú rovnako sfarbení. Experimentálna možnosť, ako zistiť genotyp heterozygota pri úplnej dominancii, je spraviť testovacie kríženie.

Sfarbenie peria kura domáceho (Gallus gallus) je podmienená jedným génom. Alela CW podmieňuje bielu farbu peria, alela CB podmieňuje čierne perie. Tieto dve alely sú voči sebe neúplne dominantné, pričom heterozygot má sivé perie. Napíšte schému kríženia medzi bielou a čiernou čistou líniou po F2 generáciu.

Tab. Schéma kríženia pri neúplnej dominancii

P × P:
biele perie
CWCW
čierne perie
CBCB
gaméty:
CW
CB
F1:
sivé perie
CWCB
CW CB
CW biele perie
CWCW
sivé perie
CWCB
CB sivé perie
CWCB
čierne perie
CBCB

F2: 1 : 2 : 1
(fenotyp)

V prípade neúplnej dominancie pri sledovaní jedného znaku sú fenotypové štiepne pomery jedincov v F2 generácii zhodné s genotypovým štiepnym pomerom 1 : 2 : 1.

U hrachu sledujeme dva znaky: tvar a farbu semien. Okrúhly (hladký) tvar semien je dominantný (S) nad zvráskaveným tvarom (s) a žltá farba je dominantná (Y) nad zelenou farbou (y). Určte štiepne pomery v F2 generácii, ak krížime rodiča s hladkými žltými semenami s rodičom so zvráskavenými zelenými semenami.

Tab. Schéma kríženia pri úplnej dominancii

P × P:
hladké žlté semeno
SSYY
zvráskavené zelené semeno
ssyy
gaméty:
SY
sy
F1:
hladké žlté semeno
SsYy
SY Sy sY sy
SY hladké žlté semeno
SSYY
hladké žlté semeno
SSYy
hladké žlté semeno
SsYY
hladké žlté semeno
SsYy
Sy hladké žlté semeno
SSYy
hladké zelené semeno
SSyy
hladké žlté semeno
SsYy
hladké zelené semeno
Ssyy
sY hladké žlté semeno
SsYY
hladké žlté semeno
SsYy
zvráskavené žlté semeno
ssYY
zvráskavené žlté semeno
ssYy
sY hladké žlté semeno
SsYy
hladké zelené semeno
Ssyy
zvráskavené žlté semeno
ssYy
zvráskavené zelené semeno
ssyy

F2: 9 : 3 : 3 : 1
(fenotyp)
1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1
(genotyp)

Ako možno vidieť z fenotypových štiepnych pomerov, až 9/16 potomkov v F2 generácii má fenotyp zhodný s prvým rodičom, zatiaľčo len 1/16 potomstva má fenotyp zhodný s druhým rodičom. Vyplýva to zo vzťahu dominancie a recesivity sledovaných dvoch génov. Medzi vzniknutými hybridmi sa objavujú aj jedinci s novými kombináciami alel ako mali rodičia, teda vznikajú aj čisté línie s hladkými zelenými semenami (SSyy) a so zvráskavenými žltými semenami (ssYY). Takéto línie sa nazývajú kombinačné (šľachtiteľské) novinky a vo štvorci tvoria uhlopriečku homozygotov. Najpočetnejšiu genotypovú triedu s pomerom 4/16 (1/4) tvoria zas heterozygotné jedince v oboch znakoch (SsYy) a vo štvorci tvoria uhlopriečku heterozygotov.

Sledujeme tri znaky: farbu kvetu a tvar a farbu semien. Červená farba kvetu je úplne dominantná (F) oproti bielej (f). Okrúhly tvar semien je úplne dominantný (S) nad zvráskaveným tvarom (s). Žltá farba semien je úplne dominantná (Y) nad zelenou farbou (y). Napíšte schému kríženia červenokvetej homozygotnej línie s okrúhlym tvarom žltých semien s bielokvetou líniou so zvráskaveným tvarom zelených semien po F2 generáciu.

P × P:
FFSSYY ffssyy
gaméty:
FSY
fsy
F1:
FfSsYy

Fenotyp: uniformný

V prípade, že máme zložitejší fenotyp môže byť vypísanie gamét problematické a mohli by sme sa pomýliť. Na uľahčenie tvorby gamét môžeme preto použiť tzv. vidlicovitý spôsob zápisu gamét.

Vidlicovitý spôsob zápisu gamét

Z tohto zápisu vidíme, že obaja rodičia vytvárajú po 8 typov gamét.

Tab. Zápis kríženia F1 × F1

F1 × F1:
FfSsYy FfSsYy
gaméty:
FSY FSy FsY Fsy fSY fSy fsY fsy
FSY FSy FsY Fsy fSY fSy fsY fsy


FSY FSy FsY Fsy fSY fSy fsY fsy
FSY FFSSYY FFSSYy FFSsYY FFSsYy FfSSYY FfSSYy FfSsYY FfSsYy
FSy FFSSYy FFSSyy FFSsYy FFSsyy FfSSYy FfSSyy FfSsYy FfSsyy
FsY FFSsYY FFSsYy FFssYY FFssYy FfSsYY FfSsYy FfssYY FfssYy
Fsy FFSsYy FFSsyy FFssYy FFssyy FfSsYy FfSsyy FfssYy Ffssyy
fSY FfSSYY FfSSYy FfSsYY FfSsYy ffSSYY ffSSYy ffSsYY ffSsYy
fSy fFSSYy fFSSyy fFSsYy fFSsyy ffSSYy ffSSyy ffSsYy ffSsyy
fsY fFSsYY fFSsYy fFssYY fFssYy ffSsYY ffSsYy ffssYY ffssYy
fsy fFSsYy fFSsyy fFssYy fFssyy ffSsYy ffSsyy ffssYy ffssyy

Fenotyp: 27 : 9 : 9 : 3 : 9 : 3 : 3 : 1

Všimnite si, že uhlopriečky homozygotov a heterozygotov sa nachádzajú aj pri trihybridizme.

27/64 - červený kvet, okrúhly tvar semien, žlté semená (F-S-Y-)
9/64 - červený kvet, okrúhly tvar semien, zelené semená (F-S-yy)
9/64 - červený kvet, zvráskavený tvar semien, žlté semená (F-ssY-)
3/64 - červený kvet, zvráskavený tvar semien, zelené semená (F-ssyy)
9/64 - biely kvet, okrúhly tvar semien, žlté semená (ffS-Y-)
3/64 - biely kvet, okrúhly tvar semien, zelené semená (ffS-yy)
3/64 - biely kvet, zvráskavený tvar semien, žlté semená (ffssY-)
1/64 - biely kvet, zvráskavený tvar semien, zelené semená (ffssyy)

Polyhybrid je jedinec, u ktorého sledujeme viacero znakov determinovaných viacerými alelovými pármi. Pri voľnej kombinovateľnosti všetkých vlôh si môžeme genotypové a fenotypové štiepne pomery vypočítať pri ľubovoľnom počte sledovaných znakov, pretože všetky vychádzajú zo základného genotypového štiepneho pomeru 1     a fenotypového štiepneho pomeru 3  .

Tab. Všeobecný prehľad štiepnych pomerov pri polyhybridizme
Počet sledovaných znakov: 1 2 3 n
počet gametických kombinácií F1 2 4 8 2n
počet zygotických kombinácií F2 4 16 64 22n
počet genotypov v F2 3 9 27 3n
počet homozygotov v F2 2 4 8 2n
počet kombinačných noviniek 0 2 6 2n - 2
počet heterozygotov v F2 2 12 56 22n - 2n
počet fenotypových tried 2 4 8 2n
frekvencia fenotypových kategórií F2 (3 + 1)1 (3 + 1)2 (3 + 1)3 (3 + 1)n

Spätné kríženie je zámerný oplodňovací proces, pri ktorom sa krížia jedince F1 alebo ďalších generácií s pôvodným rodičovským genotypom. V podstate sa jedná o kríženie heterozygota s rodičom, ktorý je dominantný alebo recesívny homozygot. V prípade kríženia s dominantným homozygotom sú hybridy fenotypovo rovnaké alebo genotypovo odlišné. Ak krížime heterozygota s recesívnym homozygotom, u potomstva sa vyštiepia rôzne fenotypové (a teda aj genotypové) triedy. Tento fakt možno využiť v testovacom krížení.

Kríženie hrachu s heterozygotnou konštitúciou alel pre tvar semena s a) dominantným homozygotom, b) recesívnym homozygotom. Alela pre hladké semená (S) je úplne dominantná voči alele pre zvráskavený tvar semien (s).

Tab. Spätné kríženie s dominantným homozygotom

P × P:
hladké semeno
Ss
hladké semeno
SS
gaméty:
S s
S
S s
S hladké semeno
SS
hladké semeno
Ss

F1: uniformná
(fenotyp)


Tab. Spätné kríženie s recesívnym homozygotom

P × P:
hladké semeno
Ss
zvráskavené semeno
ss
gaméty:
S s
s
S s
s hladké semeno
SS
zvráskavené semeno
ss

F1: 1 : 1
(fenotyp)

Pri testovacom krížení sa jedná o zámerný oplodňovací proces jedinca neznámeho genotypu s jedincom, ktorý má recesívny prejav sledovaného znaku. Svoje uplatnenie má predovšetkým vtedy, keď chceme rozlíšiť genotyp heterozygota od dominantného homozygota v prípade úplnej dominancie. Po krížení dostaneme potomstvo, ktoré je buď uniformné (neznámy genotyp bol homozygot) alebo sa v ňom budú vyštiepovať aj jedince s recesívnym znakom (neznámy genotyp bol heterozygot).

Testovacie kríženie neznámeho genotypu s nafúknutými strukmi s recesívne homozygotným jedincom. Nafúknutý tvar struku je dominantný znak (N) oproti hrboľatému tvaru (n) a je voči nemu vo vzťahu úplnej dominancie.

Tab. Schéma testovacieho kríženia

P × P:
nafúknutý struk
N-
hrboľatý struk
nn
gaméty:
N
n
F1:
nafúknutý struk
Nn
P × P:
nafúknutý struk
N-
hrboľatý struk
nn
gaméty:
N n
n
F1:
nafúknutý struk
Nn
hrboľatý struk
nn


Zopakujme si...