Príklady z mendelistickej dedičnosti

Príklad č. 1

Farba kvetu papuľky väčšej (Antirrhinum majus) je podmienená intermediárnym typom dedičnosti (neúplná dominancia). Alela pre červenú farbu kvetu sa označuje A a pre bielu farbu kvetu a. Vysoký vzrast pri tejto rastline je podmienený alelou F a nízky vzrast alelou f. Tieto alely sú voči sebe v dominantno-recesívnom vzťahu (úplná dominancia).

Zapíšte kríženie a napíšte fenotyp všetkých potomkov pri krížení červenokvetého rodiča s vysokým vzrastom (AAFF) s bielokvetým rodičom s nízkym vzrastom (aaff):

a) v F1 generácii
b) v F2 generácii

Príklad č. 2

Hnedooká žena, ktorá mala modrookú matku s talasémiou minor (Tt) a krvnou skupinou A, si vzala modrookého muža, ktorý má tiež talasémiu minor, ale krvnú skupinu B. Hnedá farba očí je dominantná (A) oproti modrej (a). Talasémia je dedičná choroba, ktorej príčina spočíva v nedostatočnej funkcii hemoglobínu. Ťažká forma choroby, talasemia major, má genotyp tt.

Zistite pravdepodobnosť, s akou bude mať dieťa týchto rodičov modré oči, talasémiu major a krvnú skupinu 0.

Príklad č. 3

Talasémia je dedičná choroba, ktorej príčina spočíva v nedostatočnej funkcii hemoglobínu. Ťažká forma choroby, talasemia major, má genotyp tt. Hemofília je recesívne dedičná choroba viazaná na X-chromozóm.

Modrooká žena s talasemiou minor (Tt), ktorá je prenášačka hemofílie, si vzala hnedookého muža, ktorého otec bol modrooký, a ktorý má tiež talasemiu minor, ale nie je postihnutý hemofíliou. Hnedá farba očí je dominantná (A) oproti modrej (a).

a) Aká je pravdepodobnosť, že sa tomuto páru narodí modrooký syn - hemofilik s talasémiou major?

b) Aká je pravdepodobnosť, že sa im narodí úplne zdravý syn (bez talasémie a hemofílie)?

Príklad č. 4

Červená farba hovädzieho dobytka je podmienená alelou R, ktorá je neúplne dominantná nad alelou pre bielu farbu r. Pri heterozygotnej kombinácii Rr vzniká dobytok strakatý.

Aká je pravdepodobnosť, že z každého nasledujúceho kríženia budú teľatá strakaté?

a) strakatý × biely
b) strakatý × červený
c) strakatý × strakatý

Aká je pravdepodobnosť, že teľatá z týchto krížení budú biele?

Príklad č. 5

Predpokladá sa, že hnedá farba očí dominuje nad modrou (H - h) a praváctvo nad ľaváctvom (P - p). Modrooký pravák sa ožení s hnedookou praváčkou. Majú dve deti. Jedno je hnedooký ľavák, druhé modrooký pravák. V druhom manželstve si tento muž zoberie ženu, ktorá bola tiež hnedooká praváčka. Má s ňou 9 detí - všetko praváci s hnedými očami.

Napíšte pravdepodobné genotypy muža a oboch žien.

Príklad č. 6

Šedý zákal očí je u človeka podmienený prítomnosťou dominantnej alely Z a albinizmus recesívnym párom aa. Gény sú lokalizované v rôznych autozómoch. Z manželstva normálne pigmentovanej matky a otca so šedým zákalom sa narodila albinotická dcéra.

Na základe schémy napíšte pravdepodobný genotyp rodičov.

Príklad č. 7

U hovädzieho dobytka je bezrohosť dominantná (A-) nad rohatosťou (aa) a strakatosť je podmienená heterozygotným stavom (Bb) génu pre červenú (B) a bielu farbu (b). V akom pomere bude potomstvo strakatého heterozygotne bezrohého býka a strakatej rohatej kravy vyštepovať strakatých a rohatých jedincov?

Príklad č. 8

Reďkev siata má guľatý tvar koreňa (GG) neúplne dominantný nad mrkvovitým (gg). Intermediárny je repovitý tvar koreňa. Tmavočervená farba je podmienená dominantným génom v homozygotnom stave (RR), biela recesívnou konštitúciou (rr). Svetločervená farba koreňa je dôsledkom heterozygotného stavu.

Urobte rozpis schémy dihybridného kríženia, keď materská forma bude mať okrúhly tvar a tmavočervenú farbu koreňa a otcovská mrkvovitý tvar a bielu farbu po F2 generáciu. Odvoďte genotypový a fenotypový štiepny pomer.

Príklad č. 9

Urobte schémy kríženia po F2 generáciu červenokvetej línie (modelovej rastliny) s okrúhlymi semenami (dominantný homozygot) s bielokvetou líniou s hranatými semenami (recesívny homozygot) a odvoďte genotypové a fenotypové štiepne pomery pri:

a) úplnej dominancii oboch génov,
b) neúplnej dominancii jedného génu,
c) neúplnej dominancii oboch génov.

Pre zápis génov použite ľubovoľnú symboliku. V prípade neúplnej dominancie je intermediárna farba kvetov ružová a intermediárny tvar semien je zvráskavený.

Príklad č. 10

Máme daných 5 hypotetických znakov, pričom každý znak je určený jedným génom. Pri všetkých piatich alelových pároch veľké písmeno označuje dominantnú formu znaku a malé písmeno recesívnu formu znaku. Alely každého génu sú voči sebe v dominantno-recesívnom vzťahu (úplná dominancia). Medzi uvedenými alelovými pármi je voľná kombinovateľnosť. Určte pravdepodobnosť vzniku:

a) AaBbCcDdEe zygoty z kríženia jedincov AaBBCcddEe × AabbCcDDEe,
b) AaBBcc zygoty z kríženia jedincov aaBBcc × AAbbCC,
c) ABCD fenotypu z kríženia jedincov AaBbCCDD × AaBbccdd.

Príklad č. 11

Koľko rôznych typov gamét tvoria jedince uvedených genotypov?

a) DdRRBbnn
b) NNRrKkBbffSs
c) DdrrKkUUNnYy

forward