Príklad č. 9

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2017. Biopedia.sk: Príklad č. 9. [cit. 2024-05-29]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/priklady-z-mendelistickej-dedicnosti/priklad-9>.

Urobte schémy kríženia po F2 generáciu červenokvetej línie (modelovej rastliny) s okrúhlymi semenami (dominantný homozygot) s bielokvetou líniou s hranatými semenami (recesívny homozygot) a odvoďte genotypové a fenotypové štiepne pomery pri:

  1. úplnej dominancii oboch génov,
  2. neúplnej dominancii jedného génu,
  3. neúplnej dominancii oboch génov.

Pre zápis génov použite ľubovoľnú symboliku. V prípade neúplnej dominancie je intermediárna farba kvetov ružová a intermediárny tvar semien je zvráskavený.


Najprv si zavedieme symboliku pre jednotlivé gény a alely:

A- - červená farba kvetu (úplná dominancia)
Aa - ružová farba kvetu (neúplná dominancia)
aa - biela farba kvetu

B- - okrúhly tvar semien (úplná dominancia)
Bb - zvráskavený tvar semien (neúplná dominancia)
bb - hranatý tvar semien

Predtým, ako sa zameriame na riešenie zadaní a. až c., si treba položiť otázku: potrebujeme rozpísať schému kríženia samostatne pre každé zo zadaní? Nie, nepotrebujeme. Pre riešenie príkladu nám postačí jedna schéma ako pre kríženie rodičovskej tak aj I. filiálnej generácie. To, v čom sa jednotlivé zadania úlohy odlišujú, je len fenotypový prejav a počet fenotypových tried potomkov kríženia.

Tabuľka kríženia rodičovskej generácie je vo všetkých troch prípadoch rovnaká:

Podľa Mendelových zákonov dedičnosti je F1 generácia uniformná.

Fenotyp potomkov F1 generácie je síce uniformný, ale odlišuje sa v závislosti od zadania úlohy (podrobnosti nižšie v texte).

Schéma kríženia I. filiálnej generácie je taktiež zhodná vo všetkých troch prípadoch (pretože genotyp potomkov I. filiálnej generácie je rovnaký):

Genotypový štiepny pomer je rovnaký bez ohľadu na typ dominancie (úplná alebo neúplná dominancia):

1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1

Fenotypové štiepne pomery sa odlišujú v závislosti od zadania a., b. alebo c.

Riešenie 1 link

Pre úplnú dominanciu dedeného znaku platí, že heterozygot má rovnaký fenotyp ako dominantný homozygot. Fenotypový štiepny pomer v prípade dvojitého dominantného homozygota je u potomkov F2 generácie nasledovný:

9 : 3 : 3 : 1

Frekvencia fenotypuGenotypFenotyp
9 : 16A-B-červená farba kvetu, okrúhly tvar semien
3 : 16A-bbčervená farba kvetu, hranatý tvar semien
3 : 16aaB-biela farba kvetu, okrúhly tvar semien
1 : 16aabbbiela farba kvetu, hranatý tvar semien
Tab. Fenotypy F2 generácie

Riešenie 2 link

V tomto zadaní je dominantná alela u jedného znaku v úplnej a u druhého znaku v neúplnej dominancii nad recesívnou alelou. Konkrétne, alela pre červenú farbu kvetu je úplne dominantná nad recesívnou alelou pre bielu farbu kvetu a alela pre okrúhly tvar semien je neúplne dominantná nad recesívnou alelou pre hranatý tvar semien.

V zadaní príkladu však nie je špecifikované, alely ktorého páru sú vo vzťahu úplnej a neúplnej dominancie. Pre úplnosť riešenia treba počítať aj s druhou možnosťou: alela pre červenú farbu kvetu je neúplne dominantná nad alelou pre bielu farbu kvetu a alela pre okrúhly tvar semien je úplne dominantná nad recesívnou alelou pre hranatý tvar semien. Otázka je: ovplyvní jedna alebo druhá možnosť rozloženie fenotypových tried u potomkov F2 generácie? Nie, neovplyvní:

3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1

Frekvencia fenotypuGenotypFenotyp
3 : 16A-BBčervená farba kvetu, okrúhly tvar semien
6 : 16A-Bbčervená farba kvetu, zvráskavený tvar semien
3 : 16A-bbčervená farba kvetu, hranatý tvar semien
1 : 16aaBBbiela farba kvetu, okrúhly tvar semien
2 : 16aaBbbiela farba kvetu, zvráskavený tvar semien
1 : 16aabbbiela farba kvetu, hranatý tvar semien
Tab. Fenotypy F2 generácie
Frekvencia fenotypuGenotypFenotyp
3 : 16AAB-červená farba kvetu, okrúhly tvar semien
6 : 16AaB-ružová farba kvetu, okrúhly tvar semien
3 : 16aaB-biela farba kvetu, okrúhly tvar semien
1 : 16AAbbčervená farba kvetu, hranatý tvar semien
2 : 16Aabbružová farba kvetu, hranatý tvar semien
1 : 16aabbbiela farba kvetu, hranatý tvar semien
Tab. Fenotypy F2 generácie

Riešenie 3 link

V prípade neúplnej dominancie obidvoch znakov je každá genotypová trieda zároveň samostatnou fenotypovou triedou s nasledovnou frekvenciou:

1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1

Frekvencia fenotypuGenotypFenotyp
1 : 16AABBčervená farba kvetu, okrúhly tvar semien
2 : 16AABbčervená farba kvetu, zvráskavený tvar semien
1 : 16AAbbčervená farba kvetu, hranatý tvar semien
2 : 16AaBBružová farba kvetu, okrúhly tvar semien
4 : 16AaBbružová farba kvetu, zvráskavený tvar semien
2 : 16Aabbružová farba kvetu, hranatý tvar semien
1 16aaBBbiela farba kvetu, okrúhly tvar semien
2 : 16aaBbbiela farba kvetu, zvráskavený tvar semien
1 : 16aabbbiela farba kvetu, hranatý tvar semien
Tab. Fenotypy F2 generácie

Ďalšie články

Príklad č. 8

Reďkev siata má guľatý tvar koreňa (GG) neúplne dominantný nad mrkvovitým (gg). Intermediárny je repovitý tvar koreňa. Tmavočervená farba je podmienená dominantným génom v homozygotnom stave (RR), biela recesívnou konštitúciou (rr). Svetločervená farba koreňa je dôsledkom heterozygotného stavu. Urobte rozpis schémy dihybridného kríženia, keď materská forma bude mať okrúhly tvar a tmavočervenú farbu koreňa a otcovská mrkvovitý tvar a bielu farbu po F2 generáciu. Odvoďte genotypový a fenotypový štiepny pomer.

Príklad č. 10

Máme daných 5 hypotetických znakov, pričom každý znak je určený jedným génom. Pri všetkých piatich alelových pároch veľké písmeno označuje dominantnú formu znaku a malé písmeno recesívnu formu znaku. Alely každého génu sú voči sebe v dominantno-recesívnom vzťahu (úplná dominancia). Medzi uvedenými alelovými pármi je voľná kombinovateľnosť. Určte pravdepodobnosť vzniku: a) AaBbCcDdEe zygoty z kríženia jedincov AaBBCcddEe × AabbCcDDEe, b) AaBBcc zygoty z kríženia jedincov aaBBcc × AAbbCC, c) ABCD fenotypu z kríženia jedincov AaBbCCDD × AaBbccdd.

Príklad č. 11

Koľko rôznych typov gamét tvoria jedince uvedených genotypov? a) DdRRBbnn b) NNRrKkBbffSs c) DdrrKkUUNnYy

forward