Príklad č. 7

U hovädzieho dobytka je bezrohosť dominantná (A-) nad rohatosťou (aa) a strakatosť je podmienená heterozygotným stavom (Bb) génu pre červenú (B) a bielu farbu (b). V akom pomere bude potomstvo strakatého heterozygotne bezrohého býka a strakatej rohatej kravy vyštepovať strakatých a rohatých jedincov?


Bbaa - strakatá, rohatá krava
BbAa - strakatý, heterozygotne bezrohý býk

Hľadaný fenotyp je (vyznačené žltou farbou): BbA-

Nie je dané, či sa máme zamerať špecificky na heterozygotne alebo homozygotne rohatých potomkov, a keďže sa rohatosť dedí úplne dominantne, fenotypovo sú kombinácie alel AA a Aa rovnocenné.

Pri takomto krížení bude pomer strakatých a rohatých potomkov k celkovému počtu možností 2 : 8 (25%).