Príklad č. 7

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2017. Biopedia.sk: Príklad č. 7. [cit. 2024-04-13]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/priklady-z-mendelistickej-dedicnosti/priklad-7>.

U hovädzieho dobytka je bezrohosť dominantná (A-) nad rohatosťou (aa) a strakatosť je podmienená heterozygotným stavom (Bb) génu pre červenú (B) a bielu farbu (b). V akom pomere bude potomstvo strakatého heterozygotne bezrohého býka a strakatej rohatej kravy vyštepovať strakatých a rohatých jedincov?


Bbaa - strakatá, rohatá krava
BbAa - strakatý, heterozygotne bezrohý býk

Hľadaný fenotyp je (vyznačené žltou farbou): BbA-

Nie je dané, či sa máme zamerať špecificky na heterozygotne alebo homozygotne rohatých potomkov, a keďže sa rohatosť dedí úplne dominantne, fenotypovo sú kombinácie alel AA a Aa rovnocenné.

Pri takomto krížení bude pomer strakatých a rohatých potomkov k celkovému počtu možností 2 : 8 (25%).

Ďalšie články

Príklad č. 6

Šedý zákal očí je u človeka podmienený prítomnosťou dominantnej alely Z a albinizmus recesívnym párom aa. Gény sú lokalizované v rôznych autozómoch. Z manželstva normálne pigmentovanej matky a otca so šedým zákalom sa narodila albinotická dcéra. Na základe schémy napíšte pravdepodobný genotyp rodičov.

Príklad č. 8

Reďkev siata má guľatý tvar koreňa (GG) neúplne dominantný nad mrkvovitým (gg). Intermediárny je repovitý tvar koreňa. Tmavočervená farba je podmienená dominantným génom v homozygotnom stave (RR), biela recesívnou konštitúciou (rr). Svetločervená farba koreňa je dôsledkom heterozygotného stavu. Urobte rozpis schémy dihybridného kríženia, keď materská forma bude mať okrúhly tvar a tmavočervenú farbu koreňa a otcovská mrkvovitý tvar a bielu farbu po F2 generáciu. Odvoďte genotypový a fenotypový štiepny pomer.

Príklad č. 9

Urobte schémy kríženia po F2 generáciu červenokvetej línie (modelovej rastliny) s okrúhlymi semenami (dominantný homozygot) s bielokvetou líniou s hranatými semenami (recesívny homozygot) a odvoďte genotypové a fenotypové štiepne pomery pri: a) úplnej dominancii oboch génov, b) neúplnej dominancii jedného génu, c) neúplnej dominancii oboch génov. Pre zápis génov použite ľubovoľnú symboliku. V prípade neúplnej dominancie je intermediárna farba kvetov ružová a intermediárny tvar semien je zvráskavený.

forward