Biológia ako veda

Dejiny biológie - starovek

Vedomosti o rastlinách a zvieratách patria k najstarším poznatkom ľudstva, ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu. Pramenili z praktických skúseností, lovu a chovu zvierat a zo zberu a pestovania rastlín, ktoré človek využíval ako zdroj potravy a v liečiteľstve. Niet divu, že mnohé rastliny a živočíchy človek uctieval ako posvätné, pretože priamo súviseli s jeho existenciou.

Dejiny biológie - stredovek

Obdobie stredoveku sa všeobecne považuje za "dobu temna" vo vede. Stredoveké myslenie bolo v prvom rade prípravou človeka na posmrtný život.

Dejiny biológie - 16. až 18. storočie

Obdobie novoveku začína zhruba v 16. storočí. Neustále zväčšujúce sa množstvo poznatkov vo vede napokon viedlo k ukončeniu éry encyklopedistov a nástupu špecializovaných vedných odborov. Najväčší rozvoj zaznamenala anatómia, fyziológia a systematická biológia.

Dejiny biológie - 19. storočie

Toto storočie je charakteristické ústupom latinského jazyka, ktorý dovtedy spájal celú Európu. V tomto období vznikla bunková teória, rôzne evolučné teórie a bol odhalený svet mikroorganizmov.

Dejiny biológie - 20. storočie

Minulé storočie bolo charakteristické rýchlym nárastom poznatkov každej biologickej disciplíny a formovaním hraničných vied (biochémia, biofyzika). Bola založená aj úplne nová disciplína - etológia. Významnou mierou prispelo k akcelerácii poznatkov zkonštruovanie elektrónového mikroskopu v roku 1937.

Biologické vedy

Biologické vedy sa zaoberajú štúdiom živých organizmov. Všeobecné rozdelenie biologických vied (disciplín) je do značnej miery nejednotné a subjektívne, pretože živé organizmy možno študovať z viacerých hľadísk.

Metódy biologického výskumu

Vedecké metódy sú v podstate postupy, akými sa zhromažďujú poznatky o študovanom predmete alebo jave. Pozorovanie vychádza z pasívneho sledovania určitého predmetu alebo javu za jeho prirodzených podmienok, zatiaľčo experiment je založený na aktívnom zasahovaní do biologického systému zmenou niektorého parametra alebo aj nastavením úplne nových podmienok. Výskumom vedeckého pozorovania alebo experimentu sú vedecké hypotézy a vedecké teórie.

forward