Príklad č. 6

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2017. Biopedia.sk: Príklad č. 6. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/priklady-z-mendelistickej-dedicnosti/priklad-6>.

Šedý zákal očí je u človeka podmienený prítomnosťou dominantnej alely Z a albinizmus recesívnym párom aa. Gény sú lokalizované v rôznych autozómoch. Z manželstva normálne pigmentovanej matky a otca so šedým zákalom sa narodila albinotická dcéra.

Na základe schémy napíšte pravdepodobný genotyp rodičov.


Zapíšeme si, čo poznáme zo zadania:

Z- - šedý zákal
aa - albinizmus

zzaa - dcéra

U takýchto príkladov treba v prvom rade identifikovať typ dedičnosti daného znaku (Nachádza sa gén na autozóme alebo gonozóme? Je dominancia génu úplná alebo neúplná?). Zároveň si treba uvedomiť, či je choroba alebo znak viazaná na dominantnú (šedý zákal) alebo recesívnu alelu (albinizmus).

Muž má šedý zákal, takže môže byť heterozygot (Zz) alebo dominantný homozygot pre daný znak (ZZ). Ak však vieme, že matka ani dcéra z tohto manželstva nemajú šedý zákal (majú genotyp zz), muž nemôže byť dominantný homozygot.

Ak ani jeden z rodičov nemá albinizmus, môžu byť v tomto znaku dominantní homozygoti (AA) alebo heterozygoti (Aa). Ak je však dcéra z tohto manželstva albinotická (má genotyp aa), musia alelu pre albinizmus niesť obaja rodičia. Takže genotyp oboch rodičov je Aa.

Pravdepodobný genotyp rodičov je teda ♀ zzAa × ♂ ZzAa.

Ďalšie články

Príklad č. 5

Predpokladá sa, že hnedá farba očí dominuje nad modrou (H - h) a praváctvo nad ľaváctvom (P - p). Modrooký pravák sa ožení s hnedookou praváčkou. Majú dve deti. Jedno je hnedooký ľavák, druhé modrooký pravák. V druhom manželstve si tento muž zoberie ženu, ktorá bola tiež hnedooká praváčka. Má s ňou 9 detí - všetko praváci s hnedými očami. Napíšte pravdepodobné genotypy muža a oboch žien.

Príklad č. 7

U hovädzieho dobytka je bezrohosť dominantná (A-) nad rohatosťou (aa) a strakatosť je podmienená heterozygotným stavom (Bb) génu pre červenú (B) a bielu farbu (b). V akom pomere bude potomstvo strakatého heterozygotne bezrohého býka a strakatej rohatej kravy vyštepovať strakatých a rohatých jedincov?

Príklad č. 8

Reďkev siata má guľatý tvar koreňa (GG) neúplne dominantný nad mrkvovitým (gg). Intermediárny je repovitý tvar koreňa. Tmavočervená farba je podmienená dominantným génom v homozygotnom stave (RR), biela recesívnou konštitúciou (rr). Svetločervená farba koreňa je dôsledkom heterozygotného stavu. Urobte rozpis schémy dihybridného kríženia, keď materská forma bude mať okrúhly tvar a tmavočervenú farbu koreňa a otcovská mrkvovitý tvar a bielu farbu po F2 generáciu. Odvoďte genotypový a fenotypový štiepny pomer.

forward