Príklad č. 8

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2017. Biopedia.sk: Príklad č. 8. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/priklady-z-mendelistickej-dedicnosti/priklad-8>.

Reďkev siata má guľatý tvar koreňa (GG) neúplne dominantný nad mrkvovitým (gg). Intermediárny je repovitý tvar koreňa. Tmavočervená farba je podmienená dominantným génom v homozygotnom stave (RR), biela recesívnou konštitúciou (rr). Svetločervená farba koreňa je dôsledkom heterozygotného stavu.

Urobte rozpis schémy dihybridného kríženia, keď materská forma bude mať okrúhly tvar a tmavočervenú farbu koreňa a otcovská mrkvovitý tvar a bielu farbu po F2 generáciu. Odvoďte genotypový a fenotypový štiepny pomer.


Zapíšeme si genotypy rodičov:

GGRR - guľatý tvar koreňa, tmavočervená farba
ggrr - mrkvovitý tvar koreňa, biela farba

F1 generácia je genotypovo aj fenotypovo uniformná (GgRr).

Podrobnejšie rozpíšeme kríženie potomkov F1 generácie:

Genotypový štiepny pomer:

1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1

Fenotypový štiepny pomer:

1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1*

* v prípade neúplnej dominancie je zhodný s genotypom

Frekvencia fenotypovGenotypFenotyp
1 : 16GGRRguľatý tvar koreňa, tmavočervená farba
2 : 16GGRrguľatý tvar koreňa, svetločervená farba
1 : 16GGrrguľatý tvar koreňa, biela farba
2 : 16GgRRrepovitý tvar koreňa, tmavočervená farba
4 : 16GgRrrepovitý tvar koreňa, svetločervená farba
2 : 16Ggrrrepovitý tvar koreňa, biela farba
1 : 16ggRRmrkvovitý tvar koreňa, tmavočervená farba
2 : 16ggRrmrkvovitý tvar koreňa, svetločervená farba
1 : 16ggrrmrkvovitý tvar koreňa, biela farba
Tab. Fenotypy F2 generácie

Ďalšie články

Príklad č. 7

U hovädzieho dobytka je bezrohosť dominantná (A-) nad rohatosťou (aa) a strakatosť je podmienená heterozygotným stavom (Bb) génu pre červenú (B) a bielu farbu (b). V akom pomere bude potomstvo strakatého heterozygotne bezrohého býka a strakatej rohatej kravy vyštepovať strakatých a rohatých jedincov?

Príklad č. 9

Urobte schémy kríženia po F2 generáciu červenokvetej línie (modelovej rastliny) s okrúhlymi semenami (dominantný homozygot) s bielokvetou líniou s hranatými semenami (recesívny homozygot) a odvoďte genotypové a fenotypové štiepne pomery pri: a) úplnej dominancii oboch génov, b) neúplnej dominancii jedného génu, c) neúplnej dominancii oboch génov. Pre zápis génov použite ľubovoľnú symboliku. V prípade neúplnej dominancie je intermediárna farba kvetov ružová a intermediárny tvar semien je zvráskavený.

Príklad č. 10

Máme daných 5 hypotetických znakov, pričom každý znak je určený jedným génom. Pri všetkých piatich alelových pároch veľké písmeno označuje dominantnú formu znaku a malé písmeno recesívnu formu znaku. Alely každého génu sú voči sebe v dominantno-recesívnom vzťahu (úplná dominancia). Medzi uvedenými alelovými pármi je voľná kombinovateľnosť. Určte pravdepodobnosť vzniku: a) AaBbCcDdEe zygoty z kríženia jedincov AaBBCcddEe × AabbCcDDEe, b) AaBBcc zygoty z kríženia jedincov aaBBcc × AAbbCC, c) ABCD fenotypu z kríženia jedincov AaBbCCDD × AaBbccdd.

forward