Príklad č. 11

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2017. Biopedia.sk: Príklad č. 11. [cit. 2024-07-19]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/priklady-z-mendelistickej-dedicnosti/priklad-11>.

Koľko rôznych typov gamét tvoria jedince uvedených genotypov?

  1. DdRRBbnn
  2. NNRrKkBbffSs
  3. DdrrKkUUNnYy

Existuje viacero možností, ako riešiť tento typ príkladov. V prípade, že genotyp obsahuje homozygotné alelové páry, môžeme ich jednoducho zo zápisu vyškrtnúť. Môžeme taktiež použiť tzv. vidlicovitý zápis gamét alebo čisto matematický spôsob riešenia daného príkladu. Všetko si ilustrujeme na nasledovných zadaniach.

Riešenie 1 link

Tak napríklad, upravením genotypu DdRRBbnn, odstránením homozygotných znakov, dostaneme DdBb, čo je typický heterozygot pri dihybridizme. Zygota s takýmto genotypom tvorí tieto typy gamét: DB Db dB db - dokopy 4 typy.

Môžeme si overiť, že sa nič nezmení, keď k tomuto genotypu pridáme alelové páry RR a nn:

DdRRBbnnDRBn DRbn dRBn dRbn

Riešenie 2 link

Pomôckou pri riešení zložitejších príkladov s mnohonásobným polyhybridným krížením, ako je tento, môže byť aj vidlicovitý spôsob zápisu gamét. Je to grafický spôsob rozpisu genotypu na gaméty.

Jednotlivé gaméty zapisujeme tak, že prechádzame genotyp po jednotlivých alelových pároch zľava doprava. Ak natrafíme na heterozygotný alelový pár, spravíme rozvetvenie. Výsledné gaméty potom "prečítame" tak, že postupujeme celým zápisom vetvu po vetve smerom zhora nadol.

Z uvedenej schémy vypíšeme všetky typy gamét, ktoré spočítame:

NNRrKkBbffSsNRKBfS NRKBfs NRKbfS NRKbfs NRkBfS NRkBfs NRkbfS NRkbfs NrKBfS NrKBfs NrKbfS NrKbfs NrkBfS NrkBfs NrkbfS Nrkbfs

Keď nechceme typy gamét vypísať, len ich spočítať, jednoducho zrátame všetky znaky na koncových "vidličkách" (S a s). Je ich 16.

Pokiaľ chceme typy gamét len spočítať, je zbytočné kvôli tomu robiť vidlicovitý zápis. Počet typov gamét môžeme veľmi ľahko vypočítať. Heterozygotné gény označíme číslom "2", homozygotné číslom "1" a všetky čísla vynásobíme. Tak napr.:

DdrrKkUUNnYy: 2 Dd × 1 rr × 2 Kk × 1 UU × 2 Nn × 2 Yy = 24 = 16

Zygota s genotypom DdrrKkUUNnYy vytvára 16 typov gamét.

Ďalšie články

Príklad č. 8

Reďkev siata má guľatý tvar koreňa (GG) neúplne dominantný nad mrkvovitým (gg). Intermediárny je repovitý tvar koreňa. Tmavočervená farba je podmienená dominantným génom v homozygotnom stave (RR), biela recesívnou konštitúciou (rr). Svetločervená farba koreňa je dôsledkom heterozygotného stavu. Urobte rozpis schémy dihybridného kríženia, keď materská forma bude mať okrúhly tvar a tmavočervenú farbu koreňa a otcovská mrkvovitý tvar a bielu farbu po F2 generáciu. Odvoďte genotypový a fenotypový štiepny pomer.

Príklad č. 9

Urobte schémy kríženia po F2 generáciu červenokvetej línie (modelovej rastliny) s okrúhlymi semenami (dominantný homozygot) s bielokvetou líniou s hranatými semenami (recesívny homozygot) a odvoďte genotypové a fenotypové štiepne pomery pri: a) úplnej dominancii oboch génov, b) neúplnej dominancii jedného génu, c) neúplnej dominancii oboch génov. Pre zápis génov použite ľubovoľnú symboliku. V prípade neúplnej dominancie je intermediárna farba kvetov ružová a intermediárny tvar semien je zvráskavený.

Príklad č. 10

Máme daných 5 hypotetických znakov, pričom každý znak je určený jedným génom. Pri všetkých piatich alelových pároch veľké písmeno označuje dominantnú formu znaku a malé písmeno recesívnu formu znaku. Alely každého génu sú voči sebe v dominantno-recesívnom vzťahu (úplná dominancia). Medzi uvedenými alelovými pármi je voľná kombinovateľnosť. Určte pravdepodobnosť vzniku: a) AaBbCcDdEe zygoty z kríženia jedincov AaBBCcddEe × AabbCcDDEe, b) AaBBcc zygoty z kríženia jedincov aaBBcc × AAbbCC, c) ABCD fenotypu z kríženia jedincov AaBbCCDD × AaBbccdd.

forward