Endoplazmatické retikulum

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2016. Biopedia.sk: Endoplazmatické retikulum. [cit. 2024-03-04]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/bunka/endoplazmaticke-retikulum>.

Endoplazmatické retikulum (ďalej len ER) predstavuje trojrozmerný, bohato diferencovaný systém vnútrobunkových membrán, ktorý tvorí sústava kanálikov, mechúrikov, sploštených cisterien a tubulov ohraničených jednou membránou. Je to dynamická štruktúra, ktorej usporiadanie sa modifikuje podľa stavu bunky. Vyskytuje sa vo všetkých eukaryotických bunkách okrem červených krviniek. V bunke vystupuje ako systém paralelných membrán, ktoré medzi sebou uzatvárajú priestor, cisternu ER, kde sa zachádza zahustený bielkovinový produkt.

ER sa vyskytuje v dvoch formách:

  1. hladké (agranulované) endoplazmatické retikulum (ďalej len HER)
  2. drsné (granulované) endoplazmatické retikulum (ďalej len DER)

Bunky, ktoré majú v cytoplazme bohato zastúpené DER, majú obyčajne malé zastúpenie HER.

Hladké endoplazmatické retikulum link

Membrány HER nemajú na vonkajšej strane uložené ribozómy. HER sa vyskytuje vo forme rozvetvených tubulov a vezikúl. Štruktúra HER je vo väčšine buniek podobná, ale obsah enzýmov a ich funkcie môžu byť rôzne.

HER sa zúčastňuje na glykogenéze (tvorbe cukrov), glykogenolýze (odbúravanie cukrov za účelom získania energie), metabolizme cholesterolu, lipoproteínov a detoxikácii liečiv a jedov. Je to miesto syntézy membránových lipidov, zásobných lipidov a iných lipofilných zlúčenín (steroidov). V pečeňových bunkách je prítomný cytochrómový systém P-450, ktorý je zodpovedný za metabolizovanie xenobiotík (cudzorodé látky) a katalyzuje oxidačné reakcie, ako je dezalkylácia, hydroxylácia, dezaminácia, dehalogenizácia. Veľmi dobre utvorené HER sa nachádza v bunkách zapojených do produkcie a sekrécie steroidných hormónov. V priečne-pruhovanom svale sa nachádza dobre utvorené HER, ktoré sa tu označuje ako sarkoplazmatické retikulum. Má za úlohu uvolňovať a skladovať vápnikové ióny. V rastlinných bunkách sa zúčastňuje na produkcii steroidných hormónov, lipidov a terpénov (sekretorické bunky - žliazky, tentakuly).

Drsné endoplazmatické retikulum link

DER tvoria membrány, na ktorých sú na vonkajšej strane naviazané ribozómy. Z toho vyplýva, že DER má predovšetkým funkciu syntézy proteínov. Navonok od ohraničujúcej membrány leží cytoplazma, v dutine DER sa nachádza bielkovinový produkt. Najlepšie utvorené DER majú bunky aktívne zapojené do proteosyntézy (napr. žľazové bunky). Na ribozómoch pútaných k DER sa syntetizujú biekoviny, ktoré sú určené na export. Bunka si bielkoviny pre vlastnú potrebu syntetizuje na ribozómoch uložených v cytoplazme. Na DER sú syntetizované aj bielkoviny membrán, syntéza hydrolytických enzýmov pre lyzozómy, zásobné proteíny rastlinných buniek.

DER predstavuje určitý druh transportného systému. Z tejto oblasti sa syntetizovaný produkt dostáva do Golgiho aparátu. Z cisterien DER sa oddeľujú drobné vezikuly, ktoré putujú do Golgiho aparátu a splývajú s ním. DER je zdrojom membránového materiálu, ktorý sa v procese toku membrán distribuuje do iných organel. Pozorovala sa komunikácia dutín DER s perinukleárnou (okolojadrovou) cisternou. Predpokladá sa, že jadrová membrána sa po skončení mitózy utvára práve z DER.


Zopakuj si

1. Endoplazmatické retikulum je
arrow_forward_ios
2. Bunkové štruktúry zabezpečujú syntézu dôležitých biomakromolekúl bunky sú
arrow_forward_ios
3. Na drsnom endoplazmatickom retikule sa syntetizujú
arrow_forward_ios

Ďalšie články

Lyzozómy a mikrotelieska - bunkový žalúdok

Lyzozómy sú membránové organely všetkých eukaryotických buniek. Sú hlavnou zložkou intracelulárneho tráviaceho systému a slúžia na enzýmové odbúravanie materiálu endogénneho a exogénneho pôvodu. V lyzozómoch dochádza k hydrolytickému štiepeniu mnohých látok - proteínov, nukleových kyselín, sacharidov aj lipidov.

Golgiho aparát

Golgiho aparát predstavuje heterogénny komplex lamelárnych membrán, cisterien a vezikúl. Hlavnou funkciou Golgiho aparátu je tvorba a úprava biomakromolekúl, ktoré slúžia na export z bunky. Spravidla je tu zhromažďovaný bielkovinový koncentrát z endoplazmatického retikula.

Centrioly

Centrioly sú malé rúrkovité telieska, ktoré sa vyskytujú takmer vo všetkých typoch buniek. Skladajú sa z mikrotubulov a majú svoju typickú štruktúru. Zúčastňujú sa mnohých procesov, ktoré nejakým spôsobom súvisia s pohybom (napr. pohyb buniek prostredníctvom bičíkov alebo riasiniek, pohyb chromozómov počas bunkového delenia a pod.).

forward