Endoplazmatické retikulum

Endoplazmatické retikulum (ďalej len ER) predstavuje trojrozmerný, bohato diferencovaný systém vnútrobunkových membrán, ktorý tvorí sústava kanálikov, mechúrikov, sploštených cisterien a tubulov ohraničených jednou membránou. Je to dynamická štruktúra, ktorej usporiadanie sa modifikuje podľa stavu bunky. Vyskytuje sa vo všetkých eukaryotických bunkách okrem červených krviniek. V bunke vystupuje ako systém paralelných membrán, ktoré medzi sebou uzatvárajú priestor, cisternu ER, kde sa zachádza zahustený bielkovinový produkt.

ER sa vyskytuje v dvoch formách:

  1. hladké (agranulované) endoplazmatické retikulum (ďalej len HER)
  2. drsné (granulované) endoplazmatické retikulum (ďalej len DER)

Bunky, ktoré majú v cytoplazme bohato zastúpené DER, majú obyčajne malé zastúpenie HER.

Hladké endoplazmatické retikulum

Membrány HER nemajú na vonkajšej strane uložené ribozómy. HER sa vyskytuje vo forme rozvetvených tubulov a vezikúl. Štruktúra HER je vo väčšine buniek podobná, ale obsah enzýmov a ich funkcie môžu byť rôzne.

HER sa zúčastňuje na glykogenéze (tvorbe cukrov), glykogenolýze (odbúravanie cukrov za účelom získania energie), metabolizme cholesterolu, lipoproteínov a detoxikácii liečiv a jedov. Je to miesto syntézy membránových lipidov, zásobných lipidov a iných lipofilných zlúčenín (steroidov). V pečeňových bunkách je prítomný cytochrómový systém P-450, ktorý je zodpovedný za metabolizovanie xenobiotík (cudzorodé látky) a katalyzuje oxidačné reakcie, ako je dezalkylácia, hydroxylácia, dezaminácia, dehalogenizácia. Veľmi dobre utvorené HER sa nachádza v bunkách zapojených do produkcie a sekrécie steroidných hormónov. V priečne-pruhovanom svale sa nachádza dobre utvorené HER, ktoré sa tu označuje ako sarkoplazmatické retikulum. Má za úlohu uvolňovať a skladovať vápnikové ióny. V rastlinných bunkách sa zúčastňuje na produkcii steroidných hormónov, lipidov a terpénov (sekretorické bunky - žliazky, tentakuly).

Drsné endoplazmatické retikulum

DER tvoria membrány, na ktorých sú na vonkajšej strane naviazané ribozómy. Z toho vyplýva, že DER má predovšetkým funkciu syntézy proteínov. Navonok od ohraničujúcej membrány leží cytoplazma, v dutine DER sa nachádza bielkovinový produkt. Najlepšie utvorené DER majú bunky aktívne zapojené do proteosyntézy (napr. žľazové bunky). Na ribozómoch pútaných k DER sa syntetizujú biekoviny, ktoré sú určené na export. Bunka si bielkoviny pre vlastnú potrebu syntetizuje na ribozómoch uložených v cytoplazme. Na DER sú syntetizované aj bielkoviny membrán, syntéza hydrolytických enzýmov pre lyzozómy, zásobné proteíny rastlinných buniek.

DER predstavuje určitý druh transportného systému. Z tejto oblasti sa syntetizovaný produkt dostáva do Golgiho aparátu. Z cisterien DER sa oddeľujú drobné vezikuly, ktoré putujú do Golgiho aparátu a splývajú s ním. DER je zdrojom membránového materiálu, ktorý sa v procese toku membrán distribuuje do iných organel. Pozorovala sa komunikácia dutín DER s perinukleárnou (okolojadrovou) cisternou. Predpokladá sa, že jadrová membrána sa po skončení mitózy utvára práve z DER.