Golgiho aparát

Golgiho aparát (Golgiho komplex, ďalej GA) objavil taliansky cytológ CAMILLO GOLGI v roku 1898 po impregnácii buniek striebrom. GA predstavuje heterogénny komplex lamelárnych membrán, cisterien a vezikúl. Vyskytuje sa vo všetkých eukaryotických bunkách okrem erytrocytov. V stavbe GA možno rozlíšiť 3 funkčné prvky:

  1. Sakuly sú sploštené vačky (cisterny), ktoré sa od centrálnej časti smerom k okrajom rozširujú. Väčšinou sú polooblúkovito zahnuté, čiže jedna strana je konvexná (cis, nezrelá strana) a druhá konkávna (trans, zrelá strana).
  2. Vezikuly sú mechúriky, ktoré obaľujú bielkoviny, vyprodukované v drsnom endoplazmatickom retikule, a privádzajú ich k cis-strane GA, s ktorou splývajú a odovzdávajú tu svoj obsah. Používa sa aj pojem prichádzajúce vezikuly.
  3. Kondenzujúce vakuoly je pomenovanie mechúrikov štrukturálne identických s vezikulami, ale rozdiel je v ich obsahu, ktorý tvoria spracované bielkoviny, pričom sa odškrcujú z trans-strany GA. Odtiaľ putujú k plazmatickej membráne, kde sa procesom exocytózy vylúči ich obsah do extracelulárneho prostredia. Používa sa aj pojem odchádzajúce vezikuly.
Jednotlivé cisterny GA sa medzi sebou nespájajú. Transport produktov medzi nimi, z cis až po trans-stranu, je uskutočnený pučaním vezikúl z membrány jednej cisterny a spájaním tejto vezikuly s membránou nasledujúcej cisterny, až napokon z trans-strany vypučí odchádzajúca (exportná) vezikula.

Veľa nejasností je aj dnes pri pomenovaní membránového systému rastlinných a živočíšnych buniek, ktorý bol označený termínom retikulárny aparát, neskôr Golgiho aparát a diktyozóm. Diktyozóm predstavuje jeden súbor 3-10 vačkov, a je to tá štruktúra, ktorú môžete vidieť na obrázkoch. Súbor všetkých diktyozómov v bunke - to je Golgiho aparát alebo Golgiho komplex.

Hlavnou funkciou GA je tvorba a úprava biomakromolekúl, ktoré slúžia na export z bunky. Spravidla je tu zhromažďovaný bielkovinový koncentrát z endoplazmatického retikula. V GA rastlinných buniek dochádza k sekundárnej syntéze polysacharidov a základnej matrix bunkových stien (hemicelulózy, pektíny). GA sa aktívne zúčastňuje aj na tvorbe a diferenciácii lyzozómového kompartmentu bunky, resp. vakuol u rastlinných buniek. Tvorí taktiež významný článok v procese tvorby a reparácie (jedným slovom kolobehu) membrán a zúčastňuje sa tvorby plazmatickej platničky v deliacich sa bunkách.

Ďalšie články

Endoplazmatické retikulum

Endoplazmatické retikulum predstavuje trojrozmerný, bohato diferencovaný systém vnútrobunkových membrán, ktorý tvorí sústava kanálikov, mechúrikov, sploštených cisterien a tubulov ohraničených jednou...

Centrioly

Centrioly sú malé rúrkovité telieska, ktoré sa vyskytujú takmer vo všetkých typoch buniek. Skladajú sa z mikrotubulov a majú svoju typickú štruktúru. Zúčastňujú sa mnohých procesov, ktoré nejakým spôs...

Ribozómy

Ribozómy sú nukleoproteínové továrne na výrobu proteínov. Nachádzajú sa v prokaryotických aj eukaryotických bunkách a hoci sa odlišujú veľkosťou aj zložením, zabezpečujú to isté - transláciu mRNA do a...