Golgiho aparát

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2016. Biopedia.sk: Golgiho aparát. [cit. 2024-06-19]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/bunka/golgiho-aparat>.

Golgiho aparát (Golgiho komplex, ďalej GA) objavil taliansky cytológ CAMILLO GOLGI v roku 1898 po impregnácii buniek striebrom. GA predstavuje heterogénny komplex lamelárnych membrán, cisterien a vezikúl. Vyskytuje sa vo všetkých eukaryotických bunkách okrem erytrocytov. V stavbe GA možno rozlíšiť 3 funkčné prvky:

  1. Sakuly sú sploštené vačky (cisterny), ktoré sa od centrálnej časti smerom k okrajom rozširujú. Väčšinou sú polooblúkovito zahnuté, čiže jedna strana je konvexná (cis, nezrelá strana) a druhá konkávna (trans, zrelá strana).

  2. Vezikuly sú mechúriky, ktoré obaľujú bielkoviny, vyprodukované v drsnom endoplazmatickom retikule, a privádzajú ich k cis-strane GA, s ktorou splývajú a odovzdávajú tu svoj obsah. Používa sa aj pojem prichádzajúce vezikuly.

  3. Kondenzujúce vakuoly je pomenovanie mechúrikov štrukturálne identických s vezikulami, ale rozdiel je v ich obsahu, ktorý tvoria spracované bielkoviny, pričom sa odškrcujú z trans-strany GA. Odtiaľ putujú k plazmatickej membráne, kde sa procesom exocytózy vylúči ich obsah do extracelulárneho prostredia. Používa sa aj pojem odchádzajúce alebo sekrečné vezikuly.
Jednotlivé cisterny GA sa medzi sebou nespájajú. Transport produktov medzi nimi, z cis až po trans-stranu, je uskutočnený pučaním vezikúl z membrány jednej cisterny a spájaním tejto vezikuly s membránou nasledujúcej cisterny, až napokon z trans-strany vypučí odchádzajúca (exportná) vezikula.

Veľa nejasností je aj dnes pri pomenovaní membránového systému rastlinných a živočíšnych buniek, ktorý bol označený termínom retikulárny aparát, neskôr Golgiho aparát a diktyozóm. Diktyozóm predstavuje jeden súbor 3-10 vačkov, a je to tá štruktúra, ktorú môžete vidieť na obrázkoch. Súbor všetkých diktyozómov v bunke - to je Golgiho aparát alebo Golgiho komplex.

Hlavnou funkciou GA je tvorba a úprava biomakromolekúl, ktoré slúžia na export z bunky. Spravidla je tu zhromažďovaný bielkovinový koncentrát z endoplazmatického retikula. V GA rastlinných buniek dochádza k sekundárnej syntéze polysacharidov a základnej matrix bunkových stien (hemicelulózy, pektíny). GA sa aktívne zúčastňuje aj na tvorbe a diferenciácii lyzozómového kompartmentu bunky, resp. vakuol u rastlinných buniek. Tvorí taktiež významný článok v procese tvorby a reparácie (jedným slovom kolobehu) membrán a zúčastňuje sa tvorby plazmatickej platničky v deliacich sa bunkách.


Zopakuj si

1. Bunkové štruktúry zabezpečujú syntézu dôležitých biomakromolekúl bunky sú
arrow_forward_ios
2. Diktyozómy
arrow_forward_ios
3. Úlohou Golgiho aparátu je
arrow_forward_ios
4. Golgiho systém je
arrow_forward_ios

Ďalšie články

Endoplazmatické retikulum

Endoplazmatické retikulum predstavuje trojrozmerný, bohato diferencovaný systém vnútrobunkových membrán, ktorý tvorí sústava kanálikov, mechúrikov, sploštených cisterien a tubulov ohraničených jednou membránou. Je to dynamická štruktúra, ktorej usporiadanie sa modifikuje podľa stavu bunky. Rozlišujeme hladké a drsné endoplazmatické retikulum, ktoré má odlišnú štruktúru aj funkciu.

Centrioly

Centrioly sú malé rúrkovité telieska, ktoré sa vyskytujú takmer vo všetkých typoch buniek. Skladajú sa z mikrotubulov a majú svoju typickú štruktúru. Zúčastňujú sa mnohých procesov, ktoré nejakým spôsobom súvisia s pohybom (napr. pohyb buniek prostredníctvom bičíkov alebo riasiniek, pohyb chromozómov počas bunkového delenia a pod.).

Ribozómy

Ribozómy sú nukleoproteínové továrne na výrobu proteínov. Nachádzajú sa v prokaryotických aj eukaryotických bunkách a hoci sa odlišujú veľkosťou aj zložením, zabezpečujú to isté - transláciu mRNA do aminokyselinovej sekvencie proteínov. U eukaryot sú ribozómy voľne v cytoplazme alebo súčasťou drsného endoplatmatického retikula, pričom také proteíny smerujú rovno do lumenu endoplazmatického retikula, kde dochádza k ich posttranslačným úpravám.

forward