Centrioly

Centrioly (j.č. centriol alebo centriola) sú malé rúrkovité telieska, ktoré sa vyskytujú vo všetkých typoch buniek, okrem buniek vyšších rastlín a húb, kde zatiaľ neboli objavené. Samotná centriola sa javí ako dutý valec. Základnú stavbu tvorí 9 mikrotubulárnych štruktúr, ktoré sú kruhovito usporiadané okolo stredu. Tieto štruktúry sa skladajú z troch rúrkovitých podjednotiek - mikrotubulov, preto sa označujú ako triplety. Takýto vzor centrioly pozostávajúci z 9 mikrotubulárnych štruktúr, pričom každá sa skladá z 3 mikrotubulov, sa označuje ako 9(3).

Na jednom mieste v bunke sa vždy nachádza dvojica centriol, ktoré sú na seba kolmé, a nazývajú sa diplozóm. Centrioly v diplozóme sú označované ako materská a dcérska centriola. Centrioly sa vyskytujú v blízkosti jadra, na okraji zhustenej a bledšej časti cytosolu (pericentriolárny materiál; gr. peri = okolo), ktorá sa spolu s dvojicou centriol nazýva centrozóm.

Centrozóm a bazálne teliesko link

Centrozómy predstavujú centrá organizácie mikrotubulov. Centrozóm prvýkrát pozoroval THEODOR BOVERI v roku 1888 ako "špeciálny orgán bunkového delenia". Zohráva dôležitú úlohu pri mitotickom a často aj meiotickom delení bunky. Pred samotným delením bunkového jadra (v S-fáze) sa delia aj centrozómy. Tie sa potom zoskupujú na opačnom póle jadra a vysielajú oproti sebe vlákna mikrotubulov, ktoré tvoria základ deliaceho vretienka.

Derivátom centriol u niektorých buniek sú bazálne telieska. Majú rovnakú štruktúru ako centrioly - 9(3) - a na ich podklade vznikajú riasinky a bičíky. Priečny rez týchto štruktúr u eukaryot pozostáva z 9 dvojíc mikrotubulov okolo centrálneho páru mikrotubulov (dokopy 11 párov mikrotubulov), preto sa tento vzor označuje ako 9(2)+2. Riasinky sa od bičíkov odlišujú len iným spôsobom pohybu. Na začiatku diferenciácie nových riasiniek dochádza k autoreprodukcii centriol, ktoré putujú k povrchu bunky a stávajú sa bazálnymi telieskami vyrastajúcich riasiniek.

V staršej literatúre sa uvádza, že centrioly majú vlastnú DNA, podobne ako mitochondrie alebo chloroplasty, čo sa však doposiaľ nepotvrdilo.

Ďalšie články

Golgiho aparát

Golgiho aparát predstavuje heterogénny komplex lamelárnych membrán, cisterien a vezikúl. Hlavnou funkciou Golgiho aparátu je tvorba a úprava biomakromolekúl, ktoré slúžia na export z bunky. Spravidla...

Ribozómy

Ribozómy sú nukleoproteínové továrne na výrobu proteínov. Nachádzajú sa v prokaryotických aj eukaryotických bunkách a hoci sa odlišujú veľkosťou aj zložením, zabezpečujú to isté - transláciu mRNA do a...

Bunkové inklúzie

Bunkové inklúzie, nazývané aj paraplazma, sú produkty bunkového metabolizmu - odpadové alebo zásobné látky. Inklúzie tvoria neživú súčasť bunky, bez biologickej aktivity. Môžu byť tuhé (amorfné alebo...