Ekológia ako vedná disciplína

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2016. Biopedia.sk: Ekológia ako vedná disciplína. [cit. 2024-05-29]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/ekologia/ekologia-ako-vedna-disciplina>.

Ekológia (gr. oikos = dom, hospodárenie; logos = veda) je pomerne mladá vedná disciplína, ktorej začiatky siahajú do druhej polovice 19. storočia, keď sa ERNST HAECKEL (1838-1919) v roku 1866 začal venovať vzťahom medzi organizmami a prostredím. Naplno sa táto veda rozvinula až po tom, čo CHARLES DARWIN (1809-1882) zverejnil svoju evolučnú teóriu, najmä myšlienky o prírodnom výbere a boji o život. Dnes sa táto veda chápe inak, ako v čase svojho vzniku, je rozšírená o skúmanie vzťahov medzi samotnými organizmami.

Zatiaľčo ekológia skúma vzťahy medzi organizmami v ich prírodnom prostredí, environmentalistika sa zaoberá ochranou životného prostredia a je to antropocentrická veda. V ekológii teda napríklad pojem "ekologické znečistenie" nemá zmysel (malo by sa správne hovoriť o environmentálnom znečistení).

Základné rozdelenie ekológie:

 • všeobecná ekológia - zaoberá sa základnými procesmi, kolobehmi, biomami
 • špeciálna ekológia - študuje vybrané ekosystémy
 • syntetická ekológia - krajinná ekológia, skúma zásahy technológií do prírody
 • aplikovaná ekológia - rieši globálne problémy ochrany prírody, starostlivosti o človeka
 • ekologická technológia - zaoberá sa problematikou recyklácie surovín
 • ekologická osveta - vedie ľudí k ekologickému mysleniu

Podľa toho, čo presne skúma ekológia sa člení na niekoľko typov:

 • autekológia - skúma jednotlivé druhy na úrovni jedinca
 • demekológia - skúma populácie (súbor jedincov toho istého druhu)
 • synekológia - skúma spoločenstvá, biocenózy
 • krajinná ekológia - skúma interakcie medzi jednotlivými zložkami krajiny
 • globálna ekológia - rieši ekologické otázky na celosvetovej úrovni

Používa sa aj rozdelenie na základe taxonomickej skupiny, ktorú ekológia skúma:

 • ekológia hmyzu
 • ekológia rastlín
 • humánna ekológia

Zopakuj si

1. Autekológia skúma
arrow_forward_ios

Ďalšie články

Základné ekologické pojmy

Jedným zo základných ekologických pojmov je biologický druh, ktorý je definovaný ako súbor jedincov schopných sa medzi sebou krížiť a dávať plodné potomstvo. Jedince jedného druhu, ktoré obývajú spoločný priestor, nazývajú sa pojmom populácia. Populácia teda obýva určitý priestor - prostredie, ktoré má viacero zložiek - to sú abiotické faktory prostredia (voda, vzduch, pôda a pod.). Vzťahy medzi jednotlivými populáciami ekológia definuje ako biotické faktory.

Abiotické faktory prostredia

Abiotické faktory predstavujú neživé zložky prostredia. Patria k nim slnečné žiarenie, teplota, atmosféra, hydrosféra a pedosféra.

Potravné faktory prostredia

Potravu zaraďujeme medzi biotické faktory. Z ekologického hľadiska ide o všetky organické látky rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, vo forme živej, mŕtvej alebo rozkladajúcej sa hmoty. Existujú tri hlavné spôsoby výživy organizmov - autotrofia, heterotrofia a mixotrofia - a mnohé spôsoby podľa povahy potravy.

forward