Potravné faktory prostredia

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2016. Biopedia.sk: Potravné faktory prostredia. [cit. 2024-05-29]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/ekologia/potravne-faktory-prostredia>.

Potravu zaraďujeme už k biotickým faktorom prostredia. Z ekologického hľadiska ide o všetky organické látky rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, vo forme živej, mŕtvej alebo rozkladajúcej sa hmoty. Všetko sú to potravové (trofické) faktory.

Podľa spôsobu výživy rozlišujeme tri základné skupiny organizmov:

  1. Autotrofné (fytozoické) organizmy sú schopné si organické látky potrebné na ich existenciu vytvoriť z anorganických látok. Spôsob, akým vytvárajú organické látky, môže byť fotosyntéza (zelené rastliny) alebo chemosyntéza (sírne, železnaté, amónne baktérie).
  2. Heterotrofné (holozoické) organizmy prijímajú hotové organické látky, ktoré v tele menia a prispôsobujú aktuálnym potrebám.
  3. Mixotrofné organizmy sú charakteristické oboma druhmi výživy. Patria sem napr. niektoré prvoky, ktoré podľa intenzity osvetlenia môžu prechádzať z autotrofného na heterotrofný spôsob výživy. K mixotrofným organizmom patria aj mäsožravé rastliny, ktoré rozkladajú drobné živočíšne telá nahradzujúc tak pôdny deficit dusíka.

Okrem tohto základného delenia poznáme niekoľko spôsobov výživy živočíchov podľa povahy potravy:

Biofágia je spôsob výživy prijímaním potravy v živom stave. :-) V rámci nej rozlišujeme tri základné typy:

  • fytofágia - prijímanie rastlinnej potravy - rastlinožravé (herbivorné) živočíchy
  • zoofágia - prijímanie mäsitej potravy - mäsožravé (karnivorné) živočíchy
  • všežravé (omnivorné) živočíchy - prijímajú rastlinnú aj mäsitú potravu

Nekrofágia predstavuje požieranie mŕtvych tiel iných živočíchov. Patria sem napr. hyeny, supy, rôzne larvy hmyzu.

Cecidofágia je zvláštny spôsob výživy, ktorú predstavujú útvary vzniknuté na rastlinných telách po pôsobení látok vylučovaných samisami hmyzu pri kladení vyjíčok, tzv. cecídie. K druhom, ktoré takto získavajú potravu, patria niektoré hlístovce, roztoče, a druhy z čeľadí blanokrídlovcov, dvojkrídlovcov, chrobákov či motýľov.

Symbiontofágia je spôsob získavania potravy, pri ktorom živočích využíva iné organizmy (baktérie, prvoky) na získanie potravy, resp. jej úpravu do stráviteľnej podoby. Ide o symbiotický vzťah, ktorý je prospešný pre oba druhy.

Trofobióza je typická pre rôzne druhy mravcov, ktoré sa živia sladkými výlučkami vší, červcov či mér. Niektoré druhy vší začnú vylučovať sladké výlučky až vtedy, keď sa ich mravce začnú dotýkať. Mravce sa o vši starajú - v zime odnášajú ich vajíčka hlbšie do mraveniska, aby nezmrzli.

Kanibalizmus je vzájomné požieranie jedincov toho istého druhu. Silnejšie jedince požierajú tie slabšie alebo choré druhy. Tento spôsob výživy vzniká pri nedostatku priestoru, potravy či vlhkosti. Kronizmus je požieranie vlastných mláďat, a kainizmus je požieranie jedincov navzájom.

Koprofágia je spôsob výživy požieraním exkrementov iných organizmov.


Zopakuj si

1. Chemosyntetizujúce baktérie sú
arrow_forward_ios

Ďalšie články

Abiotické faktory prostredia

Abiotické faktory predstavujú neživé zložky prostredia. Patria k nim slnečné žiarenie, teplota, atmosféra, hydrosféra a pedosféra.

Charakteristika populácie

Populácia z pohľadu ekológie predstavuje súbor jedincov jedného druhu, ktoré v určitom časovom období obývajú isté geograficky ohraničené územie. Populácia je otvorený živý systém, ktorý je charakteristický hustotou, vekovým zložením, zastúpením pohlaví, plodnosťou, úmrtnosťou a ďalšími prvkami.

Medzidruhové vzťahy

Medzidruhové vzťahy sú veľmi dôležité vzťahy, ktoré regulujú nadmerné kolísanie početnosti populácií a udržujú rovnováhu. Sú to rôznorodé vzťahy, ktoré vytvárajú sieť väzieb v ekosystémoch. Dva druhy, resp. populácie pôsobia môžu byť v neutrálnom, kladnom alebo zápornom vzťahu. Rozlišujeme niekoľko typov medzidruhových vzťahov - neutralizmus, komenzalizmus, symbióza, amenzalizmus, kompetícia, predácia a parazitizmus.

forward