Systém bezchordátov (podľa Franc, 2005)

Uvedený systém pochádza z voľne stiahnuteľných 149 stranových skrípt Katedry biológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Franc, 2005). Zaoberá sa bezchodrátmi - živočíchmi s najkomplikovanejšou a často menenou klasifikáciou. Súčasťou systému je zároveň aj rozsahom veľmi prijateľný popis každej skupiny živočíchov ako aj odkazy na ďalšiu literatúru v slovenskom i českom jazyku.

V. Franc. (2005). Systém a fylogenéza živočíchov

voľne dostupné skriptá Katedry biológie Fakulty prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Stiahnuť

Počet stiahnutí: 5120

Ríša: Protozoa - jednobunkovce

 1. kmeň: Sarcomastigophora
  1. podkmeň: Mastigophora - bičíkovce
   1. trieda: Phytomastigophorea - rastlinné bičíkovce
   2. trieda: Zoomastigophorea - živočíšne bičíkovce
  2. podkmeň: Opalinata - opaliny
  3. podkmeň: Sarcodina - koreňonožce
   1. nadtrieda: Rhizopoda - meňavkovce
    1. trieda: Lobosea - meňavky
    2. trieda: Caryoblastea
    3. trieda: Mycetozoea - slizovky
    4. trieda: Granuloreticulosea
   2. nadtrieda: Actinopoda - nitkonožce
    1. trieda: Radiolaria - mrežovce
    2. trieda: Heliozo(e)a - slncovky
 2. kmeň: Labyrinthomorpha - labyrintky
 3. kmeň: Apicomplexa - výtrusovce
  1. trieda: Gregarina - gregaríny
  2. trieda: Coccidia - kokcídie
  3. trieda: Haematozoea - krvinkovky
 4. kmeň: Myxozoa (?)
 5. kmeň: Microspora
 6. kmeň: Ascetospora
 7. kmeň: Pseudociliatea - panálevníky
 8. kmeň: Ciliophora - nálevníky
  1. trieda: Kinetofragminophora
  2. trieda: Oligohymenophora
  3. trieda: Polyhymenophora, Spirotricha

Ríša: Animalia - živočíchy

 1. oddelenie: Placozoa
  1. kmeň: Phagocytellozoa
 2. oddelenie: Parazoa
  1. kmeň: Porifera - hubky
   1. trieda: Calcarea - vápnice
   2. trieda: Demospongia - kremenice
   3. trieda: Hexactinellida
 3. oddelenie: Eumetazoa
  1. pododdelenie: Coelenterata
   1. kmeň: Cnidaria - pŕhlivce
    1. trieda: Hydrozoa - polypovce
    2. trieda: Myxozoa
    3. trieda: Cubomedusae - štvorhranky
    4. trieda: Scyphozoa - medúzovce
    5. trieda: Anthozoa - koraly
   2. kmeň: Acnidaria - nepŕhlivce
  2. pododdelenie: Bilateralia
   1. infraoddelenie: Mesozoa
    1. kmeň: Rhombozoa, Dicyemida
    2. kmeň: Orthonectida
   2. infraoddelenie: Acoelomata
    1. kmeň: Acoelomorpha - bezčrevovce
   3. infraoddelenie: Protostomia
   4. infraoddelenie: Deuterostomia

Infraoddelenie: Protostomia - prvoústovce

 1. skupina kmeňov: Pseudocoelomata
  1. kmeň: Gastrotricha - brušnobrvky
  2. kmeň: Chaetognatha - štetinatoústky
  3. kmeň: Gnathostomulida
  4. kmeň: Rotifera - vírniky
  5. kmeň: Acanthocephala - háčikohlavce
 2. skupina kmeňov: Spiralia
  1. nadkmeň: Atrochozoa
   1. kmeň: Plathelminthes - ploskavce
    1. podkmeň: Turbellariomorpha
     1. trieda: Turbellaria - ploskule, ploskulice
    2. podkmeň: Cercomeromorpha
     1. trieda: Monogenea
     2. trieda: Trematodes - motolice
     3. trieda: Cestodes - pásomnice
   2. kmeň: Cycliophora
   3. kmeň: Myzostomida
  2. nadkmeň: Trochozoa
   1. kmeň: Entoprocta - pamachovky
   2. kmeň: Tentaculata - chytadlovce
    1. trieda: Phoronidea - chytadlovky
    2. trieda: Bryozoa - machovky
    3. trieda: Brachiopoda - ramenonožce
   3. kmeň: Nemertini - pásnice
   4. kmeň: Mollusca - mäkkýše
    1. podkmeň: Amphineura
     1. trieda: Aplacophora - červovce
     2. trieda: Polyplacophora - chitóny
    2. podkmeň: Conchifera - schránkovce
     1. trieda: Monoplacophora - čiapočkovce
     2. trieda: Gastropoda - ulitníky
     3. trieda: Scaphopoda - zubovky
     4. trieda: Lamellibranchia, Bivalvia - lastúrniky
     5. trieda: Cephalopoda - hlavonožce
   5. kmeň: Sipunculidea
   6. kmeň: Echiuridea - chobotníčky
   7. kmeň: Annelida - obrúčkavce
    1. trieda: Polychaeta - mnohoštetinavce
    2. trieda: Oligochaea - máloštetinavce
    3. trieda: Hirudinea - pijavice
   8. kmeň: Pogonophora
  3. nadkmeň: Ecdysozoa
   1. kmeň: Nematoda - hlístovce
   2. kmeň: Cephalorhyncha - chobotohlavce
   3. kmeň: Tardigrada - pomalky
   4. kmeň: Onychophora - pazúrikavce
   5. kmeň: Arthropoda - článkonožce
    1. podkmeň: ✝ Trilobitae
    2. podkmeň: Chelicerata - klepietkavce
     1. trieda: Merostomata - hrotnáče
     2. trieda: Arachnoidea - pavúkovce
     3. trieda: Pantopoda - nohatky
    3. podkmeň: Crustacea - kôrovce
     1. trieda: Anostraca - žiabronôžky
     2. trieda: Phyllopoda - lupeňonôžky
     3. trieda: Maxillopoda - ústonôžkovce
     4. trieda: Malacostraca - rakovce
    4. podkmeň: Tracheata - vzdušnicovce
     1. nadtrieda: Myriapoda
      1. trieda: Symphyla - stonôžičky
      2. trieda: Pauropoda - málonôžky
      3. trieda: Diplopoda - mnohonôžky
      4. trieda: Chilopoda - stonôžky
     2. nadtrieda: Hexapoda - šesťnožce
      1. trieda: Entognatha
      2. trieda: Ectognatha, Insecta - hmyz
   6. kmeň: Pogonophora (?)
   7. kmeň: Tentaculata - chytadlovce (?)

Infraoddelenie: Deuterostomia - druhoústovce

 1. kmeň: Chaetognatha - štetinatoústky (?)
 2. kmeň: Echinodermata - ostnatokožce
  1. podkmeň: Pelmatozoa - stopkavce
   1. trieda: Crinoidea - ľaliovky
  2. podkmeň: Eleutherozoa - bezstopkavce
   1. trieda: Stellaroidea - hviezdovce
   2. trieda: Echinoidea - ježovky
   3. trieda: Holothuroidea - holotúrie
 3. kmeň: Enteropneusta - vnútrožiabrovce
  1. trieda: Pterobranchia - krídložiabrovce
  2. trieda: Balanoglossa - žaluďovce
Zvyšné kmene druhoústovcov patria už medzi chordáty, a tie tento systém nerozoberá.