Systém bezchordátov (podľa Franc, 2005)

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2016. Biopedia.sk: Systém bezchordátov (podľa Franc, 2005). [cit. 2024-04-13]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/system-zivej-prirody/system-bezchordatov-franc-2005>.

Uvedený systém pochádza z voľne stiahnuteľných 149 stranových skrípt Katedry biológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.(1) Zaoberá sa bezchordátmi - živočíchmi s najkomplikovanejšou a často menenou klasifikáciou. Súčasťou systému je zároveň aj rozsahom veľmi prijateľný popis každej skupiny živočíchov ako aj odkazy na ďalšiu literatúru v slovenskom i českom jazyku.

Zvyšné kmene druhoústovcov patria už medzi chordáty, a tie tento systém nerozoberá.
  1. Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty: PaedDr. Valerián Franc CSc.. (2005).

Ďalšie články

Systém podľa Biopedia.sk (r. 2000)

Tento systém sa používal vo výučbe na gymnáziách okolo roku 2000 a dlhú dobu boli podľa neho koncipované aj články na Biopedii. Hoci sa jedná o pomerne starý systém, na samotnej charakteristike skupín sa až toľko veľa faktov nezmenilo. Systémy sa vplyvom nových poznatkov menia relatívne často, dokonca aj na najvyšších úrovniach hierarchie. Nové články sa už snažím písať podľa aktuálneho systému.

Systém živej prírody (kompletný) (r. 2008)

Pre zaujímavosť uvádzam aj novší a podrobnejší systém celej živej prírody prebraný z učebníc pre Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave a z rôznych internetových stránok.

Systém jednobunkovcov podľa Adl et al. (2012)

Jednobunkové organizmy predstavujú pre systematikov stále veľký problém. Od konca 90-ych rokov 20. storočia bolo publikovaných veľa systémov, ktoré pomocou sekvenovania DNA sľubovali vyriešenie evolučných vzťahov. Nie vždy je to však také jednoduché ako sa môže na prvý pohľad zdať...

forward