Systém bezchordátov (podľa Franc, 2005)

Uvedený systém pochádza z voľne stiahnuteľných 149 stranových skrípt Katedry biológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.(1) Zaoberá sa bezchodrátmi - živočíchmi s najkomplikovanejšou a často menenou klasifikáciou. Súčasťou systému je zároveň aj rozsahom veľmi prijateľný popis každej skupiny živočíchov ako aj odkazy na ďalšiu literatúru v slovenskom i českom jazyku.

Zvyšné kmene druhoústovcov patria už medzi chordáty, a tie tento systém nerozoberá.
  1. Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty: PaedDr. Valerián Franc CSc.. (2005).

Ďalšie články

Systém podľa Biopedia.sk (r. 2000)

Kriticky priznávam, že systém, podľa ktorého sú členené články na Biopedii, je už trochu zastaraný. Používal sa vo výučbe na gymnáziách okolo roku 2000. Treba však zároveň dodať, že na charakteristike popisovaných taxonomických skupín sa toho až tak veľa nezmenilo.

Systém živej prírody (kompletný) (r. 2008)

Pre zaujímavosť uvádzam aj novší a podrobnejší systém celej živej prírody prebraný z učebníc pre Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave a z rôznych internetových stránok.

Systém jednobunkovcov podľa Adl et al. (2012)

Jednobunkové organizmy predstavujú pre systematikov stále veľký problém. Od konca 90-ych rokov 20. storočia bolo publikovaných veľa systémov, ktoré pomocou sekvenovania DNA sľubovali vyriešenie evolučných vzťahov. Nie vždy je to však také jednoduché ako sa môže na prvý pohľad zdať...

forward