Systém podľa Biopedia.sk (r. 2000)

Na Biopedii je dočasne (!) použitý starý systém vyučovaný na slovenských gymnáziách (okolo r. 2000). Prvojadrové (Prokaryota) a jadrové organizmy (Eukaryota) majú taxonomickú hodnotu nadríše. Oddelenie praorganizmov (Eobionta), ktoré zahŕňa vyhynutých, hypotetických predchodcov všetkých ostatných organizmov, sa väčšinou v iných deleniach nezohľadňuje. Takisto oddelenia siníc (Cyanophyta) a prvozelených rias (Prochlorophyta) sú už po novom zaradené do oddelenia baktérií (Bacteria). Podľa niektorých autorov sa pomenovaním živočích môže píšiť len mnohobunkový organizmus, a tak všetky jednobunkové živočíchy (Monocytozoa) patria de facto medzi prvoky, ktoré sú v systéme zaradené inde (napr. ríša Protista).

(Nadríša:) Prvojadrové organizmy (Prokaryota) link

 1. ríša: Nebunkové organizmy (Subcellulata)
  1. oddelenie: Praorganizmy (Eobionta)
  2. oddelenie: Vírusy (Vira)
 2. ríša: Prvobunkové organizmy (Protocellulata)
  1. oddelenie: Baktérie (Bacteria)
  2. oddelenie: Sinice (Cyanophyta)
  3. oddelenie: Prochlorofyty (Prochlorophyta)
  4. oddelenie: Archeóny (Archaea)

(Nadríša:) Jadrové organizmy (Eukaryota) link

 1. ríša: Rastliny (Plantae)
 2. ríša: Huby (Fungi)
 3. ríša: Živočíchy (Animalia)

Ríša: Rastliny (Plantae) link

 1. podríša: Nižšie rastliny (Thallobionta)
  1. oddelenie: Červené riasy (Rhodophyta)
  2. oddelenie: Chromofyty (Chromophyta, Heterokontophyta)
   1. trieda: Žltohnedé riasy (Chrysophyceae)
   2. trieda: Žltozelené riasy (Xantophyceae)
   3. trieda: Rozsievky (Bacillariophyceae)
   4. trieda: Chaluhy (Phaeophyceae)
  3. oddelenie: Červenoočká (Euglenophyta, Euglenozoa)
  4. oddelenie: Zelené riasy (Chlorophyta)
   1. trieda: Vlastné zelené riasy (Chlorophyceae)
   2. trieda: Spájavky (Conjugatophyceae, Zygnematophyceae)
   3. trieda: Chary (Charophyceae)
 2. podríša: Vyššie rastliny (Cormobionta, Embryobionta)
  1. oddelenie: ✝ Ryniorasty (Rhyniophyta)
  2. oddelenie: Machorasty (Bryophyta)
  3. oddelenie: Plavúňorasty (Lycopodiophyta)
  4. oddelenie: Prasličkorasty (Equisetophyta)
  5. oddelenie: Sladičorasty (Polypodiophyta)
  6. oddelenie: ✝ Kordaitorasty (Cordaitophyta)
  7. oddelenie: Borovicorasty (Pinophyta)
   1. trieda: Ginká (Ginkgopsida)
   2. trieda: Ihličnany (Pinopsida)
  8. oddelenie: ✝ Lyginodendrorasty (Lyginodendrophyta)
  9. oddelenie: Cykasorasty (Cycadophyta)
  10. oddelenie: Magnóliorasty (Magnoliophyta)
   1. trieda: Dvojklíčnolistové (Magnoliopsida)
   2. trieda: Jednoklíčnolistové (Liliopsida)

Ríša: Huby (Fungi) link

 1. trieda: Chytrídiomycéty (Chytridiomycetes)
 2. trieda: Riasovky (Oomycetes)
 3. trieda: Spájavé plesne (Zygomycetes)
 4. trieda: Vreckaté huby (Ascomycetes)
 5. trieda: Bazídiové huby (Basidiomycetes)

Ríša: Živočíchy (Animalia) link

 1. podríša: Jednobunkovce (Monocytozoa, Protozoa)
  1. kmeň: Meňavkobičíkovce, Koreňonožcobičíkovce (Sarcomastigophora)
   1. podkmeň: Bičíkovce (st. Flagellata, nov. Mastigophora)
   2. podkmeň: Koreňonožce (st. Rhizopoda, nov. Sarcodina)
    1. trieda: Meňavky (Amoebina)
    2. trieda: Dierkavce (Foraminifera)
    3. trieda: Mrežovce (Radiolaria)
    4. trieda: Slncovky (Heliozoa)
  2. kmeň: Výtrusovce (Sporozoa, Apicomplexa)
   1. trieda: Kokcídie (Coccidia)
   2. trieda: Hemosporídie (Haemosporidia)
  3. kmeň: Riasničkavce (Ciliophora)
 2. podríša: Mnohobunkovce (Polycytozoa, Metazoa)
  1. kmeň: Hubky (Porifera)
  2. kmeň: Pŕhlivce (Cnidaria)
   1. trieda: Polypovce (Hydrozoa)
   2. trieda: Medúzovce (Scyphozoa)
   3. trieda: Koraly (Anthozoa)
  3. kmeň: Nepŕhlivce (Acnidaria)

Skupina: Prvoústovce (Protostomia) link

 1. kmeň: Ploskavce (Plathelminthes)
  1. trieda: Ploskulice (Turbellaria, Acoelomorpha)
  2. trieda: Motolice (Trematodes)
  3. trieda: Pásomnice (Cestodes)
 2. kmeň: Okrúhlovce (Nemathelminthes)
  1. trieda: Vírniky (Rotatoria)
  2. trieda: Hlístovce (Nematoda)
 3. kmeň: Mäkkýše (Mollusca)
  1. podkmeň: Prvomäkkýše (Amphineura)
  2. podkmeň: Schránkovce (Conchifera)
   1. trieda: Ulitníky (Gastropoda)
   2. trieda: Lastúrniky (Bivalvia, Lamellibranchia)
   3. trieda: Hlavonožce (Cephalopoda)
 4. kmeň: Obrúčkavce (Annelida)
  1. trieda: Mnohoštetinavce (Polychaeta)
  2. trieda: Opaskovce (Clitellata)
   1. podtrieda: Máloštetinavce (Oligochaeta)
   2. podtrieda: Pijavice (Hirudinea)
 5. kmeň: Článkonožce (Arthropoda)
  1. podkmeň: Trilobitovce (Trilobitomorpha)
  2. podkmeň: Klepietkavce (Chelicerata)
   1. trieda: Hrotnáče (Merostomata)
   2. trieda: Pavúkovce (Arachnida)
  3. podkmeň: Žiabrovce (Branchiata)
   1. trieda: Kôrovce (Crustacea)
  4. podkmeň: Vzdušnicovce (Tracheata)
   1. trieda: Mnohonôžky (Diplopoda)
   2. trieda: Stonôžky (Chilopoda)
   3. trieda: Hmyz (Insecta)

Skupina: Druhoústovce (Deuterostomia) link

 1. kmeň: Ostnatokožce (Echinodermata)
 2. kmeň: Chordáty (Chordata)
  1. podkmeň: Plášťovce (Tunicata)
  2. podkmeň: Bezčrepovce (Acrania)
  3. podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
   1. trieda: Kruhoústnice (Cyclostomata)
   2. trieda: Drsnokožce (Chondrichtyes)
   3. trieda: Ryby (Osteichthyes, Pisces)
   4. trieda: Obojživelníky (Amphibia)
   5. trieda: Plazy (Reptilia)
   6. trieda: Vtáky (Aves)
   7. trieda: Cicavce (Mammalia)

Ďalšie články

Prehľad historických taxonomických systémov

Zväčšovaním poznatkov a rozvojom nových technológií sa v priebehu histórie mnohokrát fylogenetické stromy menili, a to dokonca aj na tej najvyššej úrovni hierarchie (nadríše, ríše, podríše a pod.). Za...

Systém bezchordátov (podľa Franc, 2005)

I napriek tomu, že Whittakerov systém má mnohé prednosti a didaktické výhody, v ostatných rokoch niektoré vyššie taxóny (najmä z ríše prvokov, ale i spomedzi tzv. nižších živoíchov), zmenili dosť po...

Systém živej prírody (kompletný) (r. 2008)

Pre zaujímavosť uvádzam aj novší a podrobnejší systém celej živej prírody prebraný z učebníc pre Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave a z rôznych internetových stránok.