Systém mnohobunkových bezchordátov (Tirjaková a kol., 2015)

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2024. Biopedia.sk: Systém mnohobunkových bezchordátov (Tirjaková a kol., 2015). [cit. 2024-07-20]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/system-zivej-prirody/system-mnohobunkovych-bezchordatov-tirjakova-a-kol-2015>.

Zjednodušený systém mnohobunkovcov (okrem chordátov) prebraný z publikácie "Systém eukaryotických jednobunkovcov a živočíchov" (1) z roku 2015. Ako už názov napovedá, v samotnej publikácii je aj systém jednobunkovcov a chordátov, no tomu sa tu nevenujem.

  1. Tirjaková E., Vďačný P., Kocian Ľ.: Systém eukaryotických jednobunkovcov a živočíchov. (2015). Katedra zoológie PriF UK, Bratislava (1. vydanie).

Ďalšie články

Systém bezchordátov (podľa Franc, 2005)

I napriek tomu, že Whittakerov systém má mnohé prednosti a didaktické výhody, v ostatných rokoch niektoré vyššie taxóny (najmä z ríše prvokov, ale i spomedzi tzv. nižších živočíchov), zmenili dosť podstatne svoje postavenie v systéme alebo i vnútorné triedenie.

Systém živej prírody (kompletný) (r. 2008)

Pre zaujímavosť uvádzam aj novší a podrobnejší systém celej živej prírody prebraný z učebníc pre Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave a z rôznych internetových stránok.

Systém jednobunkovcov podľa Adl et al. (2012)

Jednobunkové organizmy predstavujú pre systematikov stále veľký problém. Od konca 90-ych rokov 20. storočia bolo publikovaných veľa systémov, ktoré pomocou sekvenovania DNA sľubovali vyriešenie evolučných vzťahov. Nie vždy je to však také jednoduché ako sa môže na prvý pohľad zdať...

forward