Príklad č. 1

Vypočítajte očakávané genotypové frekvencie v každom z uvedených príkladov za predpokladu H-W rovnováhy (uvedené sú alelické frekvencie dominantných alel):

  1. D = 0,64
  2. I = 0,19
  3. G = 0,81
  4. K = 0,99

Najprv vypočítame frekvenciu recesívnej alely podľa vzťahu q = 1 - p a rozvinutím binómu (p + q)2 vypočítame genotypové frekvencie.

Riešenie 1

1 - p(D) = q(d)
1 - 0,64 = 0,36
p2(DD) = 0,642 = 0,4096
2pq(Dd) = 2 × 0,64 × 0,36 = 0,4608
q2(dd) = 0,362 = 0,1296

Riešenie 2

1 - p(I) = q(i)
1 - 0,19 = 0,81
p2(II) = 0,192 = 0,0361
2pq(Ii) = 2 × 0,81 × 0,19 = 0,3078
q2(ii) = 0,812 = 0,6561

Riešenie 3

1 - p(G) = q(g)
1 - 0,81 = 0,19
p2(GG) = 0,812 = 0,6561
2pq(Gg) = 2 × 0,81 × 0,19 = 0,3078
q2(gg) = 0,192 = 0,0361

Riešenie 4

1 - p(K) = q(k)
1 - 0,99 = 0,01
p2(KK) = 0,992 = 0,9801
2pq(Kk) = 2 × 0,99 × 0,01 = 0,0198
q2(kk) = 0,012 = 0,0001