Príklad č. 7

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2017. Biopedia.sk: Príklad č. 7. [cit. 2024-07-20]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/priklady-z-populacnej-genetiky/priklad-7>.

Predpokladajme, že recesívny znak viazaný na chromozóm X je pozorovaný u 2,5% mužov.

  1. Aké sú genotypové frekvencie v ženskej časti populácie, ak platí H-W zákon?
  2. Ktoré z pohlaví je viac postihnuté týmto znakom?
  3. V ktorej časti populácie sa nachádza viac prenášačov?

Riešenie 1 link

p2(XAXA) = 0,9752 = 0,95
2pq(XAXa) = 2 × 0,975 × 0,025 = 0,049
q2(XaXa) = 0,0252 = 0,001

Riešenie 2 link

Sledujeme alelu Xa v hemizygotnom (u mužov) alebo recesívne homozygotnom stave (u žien). 0,025 > 0,001 - postihnuté je viac mužské pohlavie.

Riešenie 3 link

Prenášač je heterozygotný jedinec, u ktorého sa recesívny znak neprejaví, ale je schopný preniesť "chorú" alelu na svojich potomkov, kde sa môže prejaviť ak sa dostane do homozygotného stavu. V prípade mužskej časti populácie stačí na prejav znaku, ktorý je viazaný na chromozóm X, len jedna alela, takže u nich prenášačstvo neexistuje - buď sú chorí alebo úplne zdraví. Naopak v ženskej časti populácie existuje veľa prenášačiek (v našom príklade 4,9% žien).

Ďalšie články

Príklad č. 6

Thalasemia má intermediárny typ dedičnosti (neúplná dominancia). Homozygotný genotyp TmTm spôsobuje ťažkú formu (Thalassemia major), heterozygotný TmTn miernu (Thalassemia minor) a TnTn podmieňuje normálny fenotyp. Distribúcia tohto ochorenia vo vzorke talianskej populácie predstavovala približne 4 prípady závažnej formy, 400 miernej a 9596 zdravých jedincov. Potvrdzuje táto vyšetrená vzorka rovnováhu podľa H-W?

Príklad č. 8

Predpokladá sa, že u ľudí pripadá na 20 normálne vidiacich mužov jeden muž farboslepý. Farbosleposť je podmienená recesívnou alelou lokalizovanou na chromozóme X. V akom pomere môžeme očakávať farboslepé ženy ku zdravým ženám?

Príklad č. 9

Máme populáciu 1000 ľudí, v ktorej má 460 ľudí krvnú skupinu 0, skupinu A má 420 ľudí, skupinu B má 90 ľudí a krvnú skupinu AB má 30 ľudí. a) Aké sú génové frekvencie v tejto populácii? b) Koľko osôb s krvnou skupinou A bude heterozygotných?

forward