Príklad č. 3

Ak je v rovnovážnej populácii frekvencia jedincov s dominantným znakom 1:100, aká je

  1. frekvencia dominantnej alely zodpovednej za tento znak?
  2. frekvencia recesívnej alely, ak by sa jednalo o recesívny znak pri rovnakom výskyte?

V prípade dominancie sa znak (rozumej fenotyp) prejaví aj v heterozygotnom stave, tzn. že daná genotypová frekvencia je tvorená ako jedincami dominantne homozygotnými tak aj heterozygotnými v danom znaku. Frekvencia výskytu recesívneho znaku je rovná genotypovej frekvencii recesívnych homozygotov.

Riešenie 1

Aby bolo možné jednoznačne vypočítať frekvenciu dominantnej alely, vyjadríme si ju odvodením z frekvencie recesívnej alely, pretože platí H-W rovnováha p2 + 2pq + q2 = 1:

p2 + 2pq = 1:100
q2 = 1 - (p2 + 2pq) = 1 - 1:100 = 1 - 0,01 = 0,99
q = √(q2) = √0,99 = 0,995
p = 1 - q = 1 - 0,995 = 0,005

Riešenie 2

q2 = 1:100
q = √(q2) = √0,01 = 0,1