Príklad č. 3

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2017. Biopedia.sk: Príklad č. 3. [cit. 2024-07-19]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/priklady-z-populacnej-genetiky/priklad-3>.

Ak je v rovnovážnej populácii frekvencia jedincov s dominantným znakom 1:100, aká je

  1. frekvencia dominantnej alely zodpovednej za tento znak?
  2. frekvencia recesívnej alely, ak by sa jednalo o recesívny znak pri rovnakom výskyte?

V prípade dominancie sa znak (rozumej fenotyp) prejaví aj v heterozygotnom stave, tzn. že daná genotypová frekvencia je tvorená ako jedincami dominantne homozygotnými tak aj heterozygotnými v danom znaku. Frekvencia výskytu recesívneho znaku je rovná genotypovej frekvencii recesívnych homozygotov.

Riešenie 1 link

Aby bolo možné jednoznačne vypočítať frekvenciu dominantnej alely, vyjadríme si ju odvodením z frekvencie recesívnej alely, pretože platí H-W rovnováha p2 + 2pq + q2 = 1:

p2 + 2pq = 1:100
q2 = 1 - (p2 + 2pq) = 1 - 1:100 = 1 - 0,01 = 0,99
q = √(q2) = √0,99 = 0,995
p = 1 - q = 1 - 0,995 = 0,005

Riešenie 2 link

q2 = 1:100
q = √(q2) = √0,01 = 0,1

Ďalšie články

Príklad č. 2

Predstavte si hypotetickú populáciu, v ktorej sa nachádza 32,5% homozygotov ww. Ak sa táto populácia nachádza v rovnováhe podľa Hardy-Weinbergovho zákona, aké sú frekvencie ostatných genotypov?

Príklad č. 4

Albinizmus je zriedkavé ochorenie ľudí podmienené recesívnou alelou. V populácii bielych obyvateľov Severnej Ameriky sa vyskytuje vo frekvencii 1:40000. Vypočítajte alelické a genotypové frekvencie danej populácie.

Príklad č. 5

U myši Clethrionomys gapperi sú v lokuse pre transferín (krvný proteín) známe tri genotypy: MM, MJ a JJ. V populácii, ktorá bola odchytená z územia severozápadnej Kanady, bolo 24 jedincov genotypu MM, 46 jedincov genotypu MJ a 22 jedincov genotypu JJ. a) Vypočítajte genotypové frekvencie. b) Vypočítajte alelické frekvencie. c) Zistite, či je daná populácia v genetickej rovnováhe.

forward