Príklad č. 2

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2017. Biopedia.sk: Príklad č. 2. [cit. 2024-05-29]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/priklady-z-populacnej-genetiky/priklad-2>.

Predstavte si hypotetickú populáciu, v ktorej sa nachádza 32,5% homozygotov ww. Ak sa táto populácia nachádza v rovnováhe podľa Hardy-Weinbergovho zákona, aké sú frekvencie ostatných genotypov?


Malými písmenami sa vždy označujú recesívne alely.

q2(ww) = 32,5% = 0,325
q(w) = √(q2) = √0,325 = 0,57
p2(WW) = (1 - 0,57)2 = 0,432 = 0,185
2pq(Ww) = 2 × 0,43 × 0,57 = 0,49

Ďalšie články

Príklad č. 1

Vypočítajte očakávané genotypové frekvencie v každom z uvedených príkladov za predpokladu H-W rovnováhy (uvedené sú alelické frekvencie dominantných alel): a) D = 0,64 b) I = 0,19 c) G = 0,81 d) K = 0,99

Príklad č. 3

Ak je v rovnovážnej populácii frekvencia jedincov s dominantným znakom 1:100, aká je a) frekvencia dominantnej alely zodpovednej za tento znak? b) frekvencia recesívnej alely, ak by sa jednalo o recesívny znak pri rovnakom výskyte?

Príklad č. 4

Albinizmus je zriedkavé ochorenie ľudí podmienené recesívnou alelou. V populácii bielych obyvateľov Severnej Ameriky sa vyskytuje vo frekvencii 1:40000. Vypočítajte alelické a genotypové frekvencie danej populácie.

forward