Príklad č. 11

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2017. Biopedia.sk: Príklad č. 11. [cit. 2024-07-19]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/priklady-z-populacnej-genetiky/priklad-11>.

U slimáka Cepaea nemoralis determinuje sfarbenie ulity multialelický lokus. Alela pre hnedé sfarbenie CB je dominantná nad alelou pre ružové sfarbenie CP a alelou pre žlté sfarbenie CY. Dominancia alel je v hierarchickom poradí CB > CP > CY. V jednej populácii slimáka boli zaznamenané nasledovné fenotypové prejavy:

hnedé sfarbenie236
ružové sfarbenie231
žlté sfarbenie33
Tab. Zloženie populácie slimáka

Ak je táto populácia v H-W rovnováhe, vypočítajte alelické frekvencie CBCP a CY.


hnedé sfarbenie: CBCB + CBCP + CBCY = 236 / (236 + 231 + 33) = 236 / 500 = 0,473
ružové sfarbenie: CPCP + CPCY = 231 / 500 = 0,462
žlté sfarbenie: CYCY = 33 / 500 = 0,066

Podobne ako pri krvných skupinách začneme počítať so žltým sfarbením, ktoré je jednoznačne genotypovo definované:

r2(CYCY) = 0,066
r(CY) = √(r2) = √0,066 = 0,26 

Výpočet frekvencie CP možno urobiť dvoma rôznymi spôsobmi:

 1. Do rovnice q2 + 2qr = 0,462 dosadíme r = 0,26:

  q2 + 2 × 0,26q = 0,462
  q2 + 0,52q = 0,462
  q2 + 0,52q - 0,462 = 0

  Riešime ako kvadratickú rovnicu:

  q(CP) =
  -b ± √(b2 - 4ac)
  2a
  q(CP) =
  -0,52 ± √(0,522 - 4 × 1 × -0,462)
  2 × 1
  = 0,467
 2. [q(CP) + r(CY)]2 = q2(CPCP) + 2qr(CPCY) + r2(CYCY)     pričom platí, že:
  q2(CPCP) + 2qr(CPCY) = 0,462 a r2(CYCY) = 0,066,     takže dostaneme rovnicu:
  [q(CP) + r(CY)]2 = 0,462 + 0,066 = 0,528
  q(CP) + r(CY) = √0,528 = 0,726
  q(CP) = 0,726 - r(CY) = 0,726 - 0,26 = 0,467

  Dopočítame frekvenciu alely CB:

  p(CB) + q(CP) + r(CY) = 1
  p(CB) = 1 - q(CP) - r(CY) = 1 - 0,467 - 0,26 = 0,273

Ďalšie články

Príklad č. 10

V manželstve muža Rh+ so ženou Rh- je vždy nebezpečenstvo. Rh-pozitívna reakcia plodu môže vyvolať v matkinom tele tvorbu špecifických protilátok, ktoré neskôr spätne spôsobia aglutináciu červených krviniek v tele dieťaťa (fetálna erytroblastóza). Postihnuté býva až druhé dieťa, pretože v priebehu druhého tehotenstva hladina protilátok v matkinom tele dosiahne kritické hodnoty. Antigénna reakcia je podmienená alelickou sériou lokusu D. Dominantná alela podmieňuje Rh+ reakciu, recesívna alela d v homozygotnom stave Rh- reakciu. a) Ak sa v populácii nachádza 16% Rh- jedincov: b) Aké je genotypové zloženie tejto populácie? Aká bude očakávaná frekvencia sobášov Rh- žien s Rh+ mužom genotypu DD, pri ktorých budú deti ohrozené fetálnou erytroblastózou?

Príklad č. 12

Alela A podmieňuje dominantný znak, alela a v homozygotnom stave recesívny znak. Aké percento recesívnych alel sa nachádza v heterozygotnej konštitúcii, keď populácia pozostáva zo a) 16% recesívnych homozygotov, b) 1% recesívnych homozygotov?

Príklad č. 13

V populácii sa nachádza 8-krát viac heterozygotov ako recesívnych homozygotov. Aká je frekvencia recesívnej alely?

forward