Príklad č. 11

U slimáka Cepaea nemoralis determinuje sfarbenie ulity multialelický lokus. Alela pre hnedé sfarbenie CB je dominantná nad alelou pre ružové sfarbenie CP a alelou pre žlté sfarbenie CY. Dominancia alel je v hierarchickom poradí CB > CP > CY. V jednej populácii slimáka boli zaznamenané nasledovné fenotypové prejavy:

Tab. Zloženie populácie slimáka
hnedé sfarbenie 236
ružové sfarbenie 231
žlté sfarbenie 33

Ak je táto populácia v H-W rovnováhe, vypočítajte alelické frekvencie CBCP a CY.


hnedé sfarbenie: CBCB + CBCP + CBCY = 236 / (236 + 231 + 33) = 236 / 500 = 0,473
ružové sfarbenie: CPCP + CPCY = 231 / 500 = 0,462
žlté sfarbenie: CYCY = 33 / 500 = 0,066

Podobne ako pri krvných skupinách začneme počítať so žltým sfarbením, ktoré je jednoznačne genotypovo definované:

r2(CYCY) = 0,066
r(CY) = √(r2) = √0,066 = 0,26 

Výpočet frekvencie CP možno urobiť dvoma rôznymi spôsobmi:

 1. Do rovnice q2 + 2qr = 0,462 dosadíme r = 0,26:

  q2 + 2 × 0,26q = 0,462
  q2 + 0,52q = 0,462
  q2 + 0,52q - 0,462 = 0

  Riešime ako kvadratickú rovnicu:

  q(CP) =
  -b ± √(b2 - 4ac)
  2a
  q(CP) =
  -0,52 ± √(0,522 - 4 × 1 × -0,462)
  2 × 1
  = 0,467
 2. [q(CP) + r(CY)]2 = q2(CPCP) + 2qr(CPCY) + r2(CYCY)     pričom platí, že:
  q2(CPCP) + 2qr(CPCY) = 0,462 a r2(CYCY) = 0,066,     takže dostaneme rovnicu:
  [q(CP) + r(CY)]2 = 0,462 + 0,066 = 0,528
  q(CP) + r(CY) = √0,528 = 0,726
  q(CP) = 0,726 - r(CY) = 0,726 - 0,26 = 0,467

  Dopočítame frekvenciu alely CB:

  p(CB) + q(CP) + r(CY) = 1
  p(CB) = 1 - q(CP) - r(CY) = 1 - 0,467 - 0,26 = 0,273