Príklad č. 13

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2017. Biopedia.sk: Príklad č. 13. [cit. 2024-05-29]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/priklady-z-populacnej-genetiky/priklad-13>.

V populácii sa nachádza 8-krát viac heterozygotov ako recesívnych homozygotov. Aká je frekvencia recesívnej alely?


2pq / q2 = 8
2p = 8q
2 × (1 - q) = 8q
2 = 10q
q = 0,2

Ďalšie články

Príklad č. 11

U slimáka Cepaea nemoralis determinuje sfarbenie ulity multialelický lokus. Alela pre hnedé sfarbenie CB je dominantná nad alelou pre ružové sfarbenie CP a alelou pre žlté sfarbenie CY. Dominancia alel je v hierarchickom poradí CB > CP > CY. V jednej populácii slimáka boli zaznamenané nasledovné fenotypové prejavy: hnedé sfarbenie 236, ružové sfarbenie 231, žlté sfarbenie 33. Ak je táto populácia v H-W rovnováhe, vypočítajte alelické frekvencie CB, CP a CY.

Príklad č. 12

Alela A podmieňuje dominantný znak, alela a v homozygotnom stave recesívny znak. Aké percento recesívnych alel sa nachádza v heterozygotnej konštitúcii, keď populácia pozostáva zo a) 16% recesívnych homozygotov, b) 1% recesívnych homozygotov?

Príklad č. 14

V populácii istého druhu organizmu sa zistili dva odlišné fenotypové typy jedincov s nasledujúcimi frekvenciami: samíc typu 1 - 99%, samíc typu 2 - 1%, samcov typu 1 - 90%, samcov typu 2 - 10%. Rozdiely sa zdajú byť dedičné. Súhlasia tieto údaje so znakom, ktorý je viazaný na chromozóm X?

forward