Príklad č. 12

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2017. Biopedia.sk: Príklad č. 12. [cit. 2024-06-19]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/priklady-z-populacnej-genetiky/priklad-12>.

Alela A podmieňuje dominantný znak, alela a v homozygotnom stave recesívny znak. Aké percento recesívnych alel sa nachádza v heterozygotnej konštitúcii, keď populácia pozostáva zo

  1. 16% recesívnych homozygotov,
  2. 1% recesívnych homozygotov?

Riešenie 1 link

q2(aa) = 16% = 0,16
q(a) = √(q2) = √0,16 = 0,4
p(A) = 1 - q(a) = 1 - 0,4 = 0,6
2pq(Aa) = 2 × 0,6 × 0,4 = 0,48

2pq(Aa)
2 × q2(aa) + 2pq(Aa)
=
0,48
2 × 0,16 + 0,48
= 0,6 = 60%

Riešenie 2 link

q2(aa) = 1% = 0,01
q(a) = √(q2) = √0,01 = 0,1
p(A) = 1 - q(a) = 1 - 0,1 = 0,9
2pq(Aa) = 2 × 0,9 × 0,1 = 0,18

2pq(Aa)
2 × q2(aa) + 2pq(Aa)
=
0,18
2 × 0,01 + 0,18
= 0,9 = 90%

Ďalšie články

Príklad č. 11

U slimáka Cepaea nemoralis determinuje sfarbenie ulity multialelický lokus. Alela pre hnedé sfarbenie CB je dominantná nad alelou pre ružové sfarbenie CP a alelou pre žlté sfarbenie CY. Dominancia alel je v hierarchickom poradí CB > CP > CY. V jednej populácii slimáka boli zaznamenané nasledovné fenotypové prejavy: hnedé sfarbenie 236, ružové sfarbenie 231, žlté sfarbenie 33. Ak je táto populácia v H-W rovnováhe, vypočítajte alelické frekvencie CB, CP a CY.

Príklad č. 13

V populácii sa nachádza 8-krát viac heterozygotov ako recesívnych homozygotov. Aká je frekvencia recesívnej alely?

Príklad č. 14

V populácii istého druhu organizmu sa zistili dva odlišné fenotypové typy jedincov s nasledujúcimi frekvenciami: samíc typu 1 - 99%, samíc typu 2 - 1%, samcov typu 1 - 90%, samcov typu 2 - 10%. Rozdiely sa zdajú byť dedičné. Súhlasia tieto údaje so znakom, ktorý je viazaný na chromozóm X?

forward