Chromatografické separačné metódy - úvod

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2016. Biopedia.sk: Chromatografické separačné metódy - úvod. [cit. 2024-05-29]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/molekularna-biologia/chromatograficke-separacne-metody>.

Pôvodný názov chromatografie vychádza z experimentov využívajúcich filtračný papier na separáciu rôznych farebných komponentov roztoku (lat. chroma = farba). Dnes sa všeobecne jedná o techniky separácie jednotlivých proteínov z roztoku na základe ich rôznej pohyblivosti v závislosti od ich veľkosti, náboja alebo hydrofobicity.

Všeobecnými cieľmi separácie proteínov sú:

 • analytická separácia - za účelom presného rozdelenia a identifikácie jednotlivých zložiek komplexnej proteínovej zmesi
 • preparatívna separácia - za účelom purifikácie konkrétneho proteínu vo väčšom množstve a vysokej čistote

Samotná časť aparatúry, v ktorej dochádza k chromatografickej separácii proteínov, sa nazýva chromatografická kolóna, skrátene len kolóna. Kolóna je naplnená nosičom - matricou rôzneho zloženia. Vlastnosti väčšiny matríc určuje charakteristická skupina (hydrofóbna molekula alebo molekula s kladným alebo záporným nábojom), ktorá sa nazýva ligand. Matricu, resp. kolónu, treba pred každým použitím ekvilibrovať tlmivým roztokom s požadovanými chemickými vlastnosťami. Následne sa na jednu stranu kolóny nanáša roztok so zmesou proteínov (niekedy sa nazýva analyt), pričom z druhej strany postupne odchádzajú separované frakcie proteínov. Proces vytesňovania proteínov z matrice sa nazýva elúcia a proteínové frakcie sú jednotlivé eluáty. Niektoré techniky dokážu automaticky kvantifikovať množstvo eluovaného proteínu v čase a prevádzajú ho do grafickej podoby, ktorá sa nazýva chromatogram.

Dôležitým parametrom každej chromatografickej metódy, ako aj samotnej kolóny, je jej rozlišovacia schopnosť, ktorá určuje, s akou jemnosťou a presnosťou vieme rozlíšiť dva veľmi podobné proteíny. Závisí od viacerých faktorov, napr. aj od času separácie.

Pri nedostatočne dlhom čase separácie je možné, že niektoré podobné proteíny budú eluované súčasne do jednej frakcie (obr., červený štvorec). Dlhší čas separácie umožní jemnejšie rozlíšenie medzi tými proteínmi. Podobne, niektoré proteíny sme schopní identifikovať ako samostatné jednotky, len ak separácia prebieha pomalšie (obr., červený krúžok).

Množstvo proteínu sa často uvádza ako miera absorbancie pri vlnovej dĺžke 280 nm (A280). Prístrojové, spektrofotometrické meranie absorbancie je jedným z možných spôsobov merania koncentrácie mnohých látok (proteínov, nukleových kyselín a pod.).
metódaskratkaseparácia podľatlak
gélová filtráciaSECveľkosťnízky
ionomeničová chromatografiaIEXnábojnízky
chromatografia v reverznej fázeRPChydrofobicitanízky
hydrofóbna chromatografiaHIChydrofobicitanízky
afinitná chromatografiaACligand-ligandnízky
vysokoúčinná kvapalinová chromatografiaHPLC(rôzne z vyššie uvedených)vysoký
Tab. Najbežnejšie chromatografické metódy na separáciu proteínov

Použitá literatúra link

Pri písaní článkov o separácii proteínov pomocou uvedených techník som vychádzal predovšetkým z tejto literatúry:

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)

 1. Pančík P.: M3 proteín Myšieho herpetického vírusu, nový modulátor imunitnej odpovede. (2013). Virologický ústav Slovenskej akadémie vied, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava. Dizertačná práca.
 2. Grones J.: Purifikácia proteínov. Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava.
 3. Roe B.A.: Introductory Biochemistry Lecture Notes - Lecture 12: Protein Purification. (2006). Stephenson Research and Technology Center, The University of Oklahoma.
 4. Protein Purification Handbook. Principles and Methods (2001). Amersham Biosciences.
 5. Koenen R.: Heterologous expression and purification of protein in E. coli. Institut für molekulare Herz-Kreislaufforschung, University Hospital of the RWTH, Aachen.
 6. Introduction to Protein Techniques (2012). The Protein Facility, Iowa State University of Biotechnology.
 7. Berg J.M. et al.: Biochemistry. (2006). W.H. Freeman. pp. 1026. ISBN-13: 978-0716787242.
 8. Tosoh Bioscience LLC: The Chemistry of Innovation
 9. Proteinchemist.com
 10. Karlström, A.E.: Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC), Reversed-Phase Chromatography (RPC). Royal Institute of Technology, AlbaNova University Center, Dept. of Biotechnology, Stockholm.
 11. Magdeldin S. a Moser A.: Affinity Chromatography: Principles and Applications. (2012). Affinity Chromatography, Dr. Sameh Magdeldin (Ed.), pp. 368. ISBN: 978-953-51-0325-7. InTech.
 12. Abi-Ghanem D.A. a Berghman L.R.: Immunoaffinity Chromatography: A Review. (2012). Affinity Chromatography, Dr. Sameh Magdeldin (Ed.), pp. 368. ISBN: 978-953-51-0325-7. InTech.
 13. Methods in Molecular Biology, vol. 251, HPLC of Peptides and Proteins: Methods and Protocols (2004). Marie-Isabel Aguilar (Ed.), pp. 411. ISBN: 978-089-60-3977-3. Humana Press Inc., Totowa, New Jersey.
 14. HPLC Basics: Fundamentals of Liquid Chromatography (HPLC) Agilent Technologies, Inc.
 15. Hedhammar M. et al.: Chromatographic methods for protein purification. Royal Institute of Technology, AlbaNova University Center, Dept. of Biotechnology, Stockholm.

Ďalšie články

Extrakcia proteínov

Tak ako proteíny tvoria rôznorodú skupinu molekúl, je aj prostredie bunky plné rôznych väčších či menších "neproteínových" molekúl. Extrakcia proteínov teda začína oddelením proteínov od zvyšku bunkového materiálu a ďalšej purifikácie proteínovej suspenzie. Iné podmienky je potrebné zachovať keď potrebujeme zachovať natívne vlastnosti študovaného proteínu. Dosiahneme to pridaním rôznych "ochranných" aditív.

Separácia proteínov - gélová filtrácia

Gélová filtrácia umožňuje separáciu proteínov na základe ich veľkosti. Chromatografická kolóna je naplnená chemicky inertnými, polysacharidovými alebo polyakrylamidovými, pórovitými guličkami tvoriacimi gélovitú hmotu. Princíp separácie spočíva v tom, že menšie molekuly musia prekonať dlhšiu dráhu, pretože vchádzajú do pórov guľôčok, čo predlžuje ich čas, dokedy ostávajú v kolóne. Táto technika sa hodí aj na odsoľovanie proteínovej suspenzie.

Separácia proteínov - ionomeničová chromatografia

Ionomeničová chromatografia zabezpečuje separáciu proteínov na základe ich náboja. Z toho dôvodu je chromatografická matrica nabitá buď kladne (anex - lebo viaže anióny) alebo záporne (katex - lebo viaže katióny). Elúciu proteínov zabezpečuje zmena koncentrácie soli v roztoku, čo ovplyvňuje iónovú silu.

forward